Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność osób trzecich

Czy kwota umorzonej przez Urząd Miasta należności (podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie), ciążącej na podmiocie w likwidacji - sprzedajacym prawa własności do nieruchomosci i uzytkowania wieczystego gruntów, stanowi przychód spółki nabywającej te prawa?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w związku z pismem Spółki z dnia 16 września 2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2003 r., wraz z załączonym aktem notarialnym, dotyczącym stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie umorzonych zobowiązań przez Urząd Miasta ...

Spółka zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością, stanowiący własność osoby trzeciej. Powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) celem spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy spowoduje wygaśnięcie części zaległości podatkowych zbywcy do wysokości wartości nabywanego lokalu w określonej cenie i jednocześnie zwolni Spółkę z odpowiedzialności za pozostałe zaległości podatkowe zbywcy (przekraczające wartość lokalu), zakładając, że do zawarcia transakcji nabycia lokalu dojdzie przed upływem 3 dni od dnia wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 14.05.2004r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zamierza ona nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością stanowi ...

nabycie z wolnej ręki nieruchomość od syndyka masy upadłościowej

Z treści pisma „X” Spółka z o.o. wynika, że zamierza nabyć w drodze licytacji nieruchomość od syndyka masy upadłości „Y” Spółka z o.o. Upadłość tego podmiotu gospodarczego została ogłoszona na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). „X" Sp. z o.o. chce uzyskać informację, czy bę ...

Czy złożenie oświadczenia o nabyciu mienia ruchomego objętego zastawem będzie traktowane jako nabycie, o którym mowa w art. 112 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka S.A. w dniu 03.10.2002 r. zawarła ze Spółką z o.o. umowę zastawu rejestrowego, obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa (środki trwałe). Postanowieniem sądu rejonowego, zastaw ten został wpisany do rejestru zastawów. Umowa zastawnicza przewidywała sposób zaspokojenia w postaci przejęcia przedmiotu zastawu (art. 22 ustaw ...

Ordynacja podatkowa

Przepisy ordynacji podatkowej przewidują odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika, w tym odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku trwałego za zaległości związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Nabywca odpowiada solidarnie z podatnikiem, jest to jednak inny rodzaj solidarności niż w prawie cywilnym. ...

Czy w razie sprzedaży nieruchomości - na przedstawionych powyżej warunkach - może zostać wydana wobec jej nabywcy decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej na podstawie art. 112 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej?

Stan faktyczny: Na Spółce z o.o. ciążą zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług. Ww. spółka jest właścicielem obciążonej hipotecznie nieruchomości, którą zamierza zbyć. Potencjalny nabywca jest zainteresowany zakupem przedmiotowej nieruchomości tylko w stanie wolnym od obciążeń. Z konstrukcji umowy sprzedaży ww. nieruchomości wynika, iż cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w ...

Czy nabywca nieruchomości, której wartość w dniu zbycia przekracza 15.000,00 zł, będącej środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej spółki cywilnej rozliczającej się na podstawie książki przychodów i rozchodów, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zbywcy.

Na podstawie art. 112 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powst ...

Czy w przypadku zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności posadowionych na nim budynków i budowli oraz szeregu maszyn i urządzeń od zadłużonego przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie likwidacji, na nabywcy ciążyć będzie solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe zbywcy zgodnie z art. 112 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)?

W odpowiedzi organ podatkowy wskazuje na art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nabywca: 1) przedsiębiorstwa, 2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł - odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia n ...Generowanie strony w 5 ms