Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gastronomia

Czy rachunki z lokalu gastronomicznego za gotowe posiłki mogą być zaliczone w poczet kosztów prowadzonej działalności?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszel ...

Obowiązek zainstalowania kolejnej kasy w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami, o działalność handlową w barze piwnym.

W dniu 26.04.2004r Podatnik w trybie przepisu art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) złożył w tut. organie zapytanie w zakresie dotyczącym obowiązku zainstalowania kolejnej kasy w ciągu miesiąca od dnia instalacji kasy fiskalnej w taksówce w przypadku rozszerzenia dotychczasowej działalności przewozu osób taksówkami o działalność handlową w bar ...

Czy można odliczać podatek VAT z tytułu nabycia usług hotelarskich i gastronomicznych w kontekście art.25 ustawy o VAT, w przypadku firmy nieposiadającej licencji biura turystycznego

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. (wpływ do tut. Urzędu 11 marca 2004r.), uzupełnione w dniu 20 kwietnia 2004r., dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów stosownie do dyspozycji wynikającej z przepisu art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz.926 z późn. zm.) informuje, jak niżej: Pani XX, ...

Proszę u udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w mojej indywidualnej sprawie a w szczególności ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998r. Nr. 144, poz. 930). Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej mam zgłoszony przedmiot działalności: pozostałe placówki gastronomiczne 55.30.B, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wykazuje identyczny wpis odnośnie prowadzonej działalności. W ramach mojej działalności będę sprzedawała lody gałkowe, lody z automatu i gofry. Lody gałkowe kupuje w kuwetach do nich dokupuję wafle i sprzedaję jako lody gałkowe w waflu. Do lodów z automatu kupuję proszek, w automacie robię lody dokupuję wafle i sprzedaję je w waflu, do gofrów sporzadzam ciasto piekę je i sprzedaję gofry. Uważam, że przychody ze wszystkich opisanych wyżej źródeł należy opodatkować 3 stawka podatku zryczałtowanego, zgodnie z art 12 ust 1 pkt 5 lit a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Proszę o rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania właściwą stawka wykonywanych przeze mnie usług. Czy moje stanowisko odnośnie oopodatkowania wszystkich wykonywanych przeze mnie usług 3 % stawką ryczałtu jest słuszne?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.06.2004 roku w sprawie informacji o zakresie stosowania art. 12 ust. 1 punkt 5 lit. a - ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ...

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli hotel obok usługi własnej (noclegowej), świadczy dla grup turystycznych usługi nabyte (gastronomiczne), przewodnika, bilety wstępu, usługi transportowe podlega to szczególnym procedurom opodatkowania na zasadzie VAT marża wynikającym z art. 119 ustawy o VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiadając, zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 06.07.2004 r. (data wpływu 12.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje: Podatnik w swoim wniosku poinformował, że świadczy usł ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla posiłków profilaktycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.06.2004 r., z datą wpływu do tut. Urzędu 07.06.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004 r. – zgodnie z § 67 ust. 1 pkt ...

1. Czy wydawanie w czasie godzin pracy posiłków nieodpłatnie własnym pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?2. Czy sprzedaż posiłków profilaktycznych dla innych firm podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), wydanie towarów i świadczenie usług na cele osobiste pracowników traktuje się jak odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług. Nie podlegałyby opodatkowaniu, gdyby usługi te były związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (obowiązek ich świadczenia wynikałby z ...

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej podatnik odliczył podatek naliczony związany z zakupem inwestycji. Likwidując działalność powyższą inwestycję rozliczył w remanencie likwidacyjnym i w deklaracji VAT-7. Czy teraz jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności może sprzedać tę nieruchomość bez podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika z dnia 13 grudnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w roku 1999 zakupiła d ...


Jaką zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności polegającej na przetwarzaniu we własnym zakresie zakupionych surowców i sprzedaży tychże jako dań gotowych?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko Pana XXX zamieszkałego XXX przedstawione we wniosku z dnia 09 marca 2005 roku który wpłynął w dniu 11 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 12 ms