Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasiedzenie

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze spadku a w części przez zasiedzenie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym?

Z opisanych przez Państwa faktów wynika, że w dniu 27.01.1999 r. Sąd Rejonowy stwierdził, iż Pani wraz z mężem na zasadach wspólności ustawowej nabyli przez zasiedzenie z dniem 19.09.1991 r., nieruchomość. W dniu 14.11.2002 roku Sąd Rejonowy stwierdził nabycie w całości spadku po zmarłym Pani mężu dnia 23.07.2002 r., przez syna ww - podatek od spadku został w całości uiszczony, co potwierdza załąc ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2004 r. udziału w działce gruntu nabytej w 1992 r. przez zasiedzenie na mocy postanowienia sądu z 2002 r. podlegał będzie opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Na rozprawie w dniu 17.04.2002 r. sąd rejonowy rozpatrzył sprawę o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej nr. ewid. 31 składającej się z działek nr. 31/1, 31/2 i 31/3 położoną w W. i postanowił stwierdzić, że 6 osób wymienionych we wniosku nabyło przez zasiedzenie z dniem 1.04.1992 r. wymienioną nieruchomość na współwłasność po 1/6 części każda z n ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki mieszkaniowe mogą być odliczone w ramach ulgi remontowo modernizacyjnej w zeznaniu rocznym?

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia. Z Pani pisma skierowanego do tut. organu podatkowego oraz przedłożonych dokumentów wynika, iż zamieszkuje Pani wraz z rodziną w budynku mieszkalnym przy ul. Ż w O., którego właściciele wyjechali do N. W dniu 10.12.1993 r. przez wła ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej przez zasiedzenie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25 marca 2005 r. (wpływ 29.03.05 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od ...

- Czy sprzedaż wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31 maja 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwi ...

Czy należy się podatek od spadków i darowizn od zmarłych, którzy nabyli nieruchomość przez zasiedzenie?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie wynika, że zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia ... Sygn akt ... zmarli małżonkowie nabyli poprzez zasiedzenie nieruchomość. Wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem, czy należy się podatek od spadków i darowizn od zmarłych, którzy nabyli nieruchomość przez zasiedzenie. Jej zdaniem podatek od zmarłych nie należy się. Oceniając powyższ ...

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi nabycie w drodze zasiedzenia własność udziału w nieruchomości.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 24 października 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uzn ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami, której własność nabyto w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn.zm./, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ , art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d, oraz art. 28 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. Z 2000r. , nr 14, poz. 176 z późn. zm./, art. 46 § 1, art. 47, art. 48 o ...

Czy do wartości nieruchomości nabytych w drodze zasiedzenia należy doliczać wartość budynku, który został wybudowany przez spółdzielnię z własnych środków?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawn ...

Z jakim momentem powstaje obowiązek podatkowy: czy z chwilą nabycia nieruchomości czy z datą wydania postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia, czy z datą uprawomocnienia się tego postanowienia?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. o ...

Generowanie strony w 12 ms