Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostarczanie

1. Czy w sytuacji nienaliczania ustawowych odsetek przez dostawcę towarów podatnik winien sam naliczyć odsetki i zakwalifikować je w przychód, a następnie opodatkować? 2. Jeżeli zobowiązanie firma ureguluje po terminie zapłaty, a dostawcy za nieterminową zapłatę należą się odsetki wg Ordynacji podatkowej, to czy odsetki w momencie zapłaty stanowią koszt uzyskania przychodu?

Szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłat w transakcjach handlowych reguluje ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323), która obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są między innymi: - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 ...


Czy usługi zbierania i przetwarzania informacji wykonywane na rzecz podmiotu zagranicznego opodatkowane są obniżoną do wysokości 0% stawką podatku VAT ?

W myśl przepisu § 64 ust. 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT stosuje się między innymi do usług w zakresie przetwarzania danych i dostarczania informacji.Zgodnie z ust. 2 § 64 te ...

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności i zarządzania, doradztwa personalnego dla partnera amerykańskiego. Spółka zawarła umowę z firmą amerykańską na dobór i rekomendację studentów pragnących uczestniczyć w programie edukacyjnym. W ramach tej umowy rekomendowani studencji otrzymuja ofertę pracy u partnera amerykańskiego. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczenie w/w usług?

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w przypadku, gdy usługi takie jak:- usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektoniczne i ...

Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie dostaw dzieł sztuki i przepisów związanych z tego typu działalnośćą .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 , poz. 926 ze zm. ) Dnia 20 lipca 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwsz ...

Ustosunkowanie się do stwierdzenia, iż wytwarzanie w ramach środka specjalnego posiłków profilaktycznych dla pracowników firmy „...” w..., które odbierane są w termosach i spożywane na terenie zakładu, jest zwolnione od podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Domu Pomocy Społecznej „...” w ... z dnia 8 kwietnia 2004 r. nr D/0717/1/1/04 (wpływ do tut. Organu 13 kwietnia 2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśniam co następuje. W przywołanym wyżej piśmie Dom Pomocy Społecznej zwrócił s ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkować usługi cateringowe?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 31.08.2004 r. (data wpływu do US 03.09.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi cateringowe, k ...


Podatnik ma wątpliwości, czy wynagrodzenie uiszczane przez pracowników za dostarczaną energię elektryczną stanowi dla Podatnika podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbo­wego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2005 r., który do tut. organu wpłynął dnia 5 kwietnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Podatnik ma wątpliwości czy wynagrodzenie uiszczane przez pracowników za dostarczone na ich rzecz towary i usługi stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2005 r., który do tut. organu wpłynął dnia 5 kwietnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 5 ms