Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wywóz

Jaki jest moment powstania przychodu należnego z tytułu usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów (PKW i U 90.00.2 ) w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 21.01.2004r., złożone w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuje: W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego dot. powstania obowiązku podatkowego dla usług w ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług wywozu ziemi z wykopów powstałych w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004.08.13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat: opodatkowania podatkiem VAT usług wywozu ziemi z wykopów powstałych w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej oraz jej powtórnego przywozu ze składowiska do wykopu po u ...

Jak wygląda procedura zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych które przeznaczone są do wywozu z kraju?

Zgodnie z art. 93 ustawy z dn. 23.01.2004 o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257) Znaki akcyzy mogą być zdjęte z wyrobów oznaczonych tymi znakami, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą wprowadzane do obrotu na terytorium kraju.Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela ...

Czy w/w środki można zakwalifikować jako dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej? oraz Czy otrzymywane refundacje eksportowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu usług związanych z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem?

Firma W.P.U.H. ,,D" w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykonuje usługi związane z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem. Podatnik posiada zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów wydane przez Starostę Poznańskiego w dniu 03.03.2004r.Zdaniem strony wykonywanie ww. usług, zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ...

Czy kopia faktury ze specyfikacjami, potwierdzona przez Urząd Celny może stanowić dokument celny potwierdzający procedurę wywozu, o którym mowa w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.)?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia (...), z dnia 28 lipca 2005r., na postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w S. z dnia 15 lipca 2005r., znak: PSUS/PPO I/443/184/05/ŁG stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Zwracam się do Pana Naczelnika z uprzejmą prośbą o wydanie interpretacji przepisów, że usługi leśne z zakresu: wywóz śmieci z lasu na wysypisko są opodatkowane stawką VAT -7%.Bardzo proszę o szybką odpowiedź, gdyż prawidłowa klasyfikacja tych czynności potrzebna jest do określenia własciwej stawki VAT w ofercie przetargowej.Wywóz śmieci z lasu jest klasyfikowany jako PKWiU- 9002111000. Moim zdaniem stawka prawidłowa to - 7%.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 15.09.2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 15.09.2005r. wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dot ...

Zwracam sie z uprzejmą prośbą o wystawienie mi zaświadczenia o obowiązującej stawce VAT od wywozu śmieci z lasu obecnie i w 2006r. tj. PKWiU 90.02.110000 w wystawianych przeze mnie fakturach za usługi leśne. Proszę o udzielenie interpretacji w powyższym zakresie, moim zdaniem prawidłowa stawka wynosi 7 %.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 09.09.2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Podatnik w dniu 09.09.2005r. wystąpił do tutejszego Urzędu skarbowego z pismem o interpretacj ...

Czy spółka cywilna może zawrzeć umowę na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości z określonym kwartalnym terminem wystawienia faktur,ponieważ podatek dochodowy byłby odprowadzany od przychodu ustalonego zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 09 sierpnia 2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospoda ...

Jaki dokument celny potwierdza procedurę uproszczoną w wywozie towarów? Co należy rozumieć pod postacią sprzedaży ciągłej? Czy sprzedaż ciągła występuje wówczas jeżeli podatnik wydaje firmie X. towary kilka razy w ciągu miesiąca? Czy prawidłowe będzie wystawienie jednej faktury zbiorczej na koniec miesiąca, gdzie datą sprzedaży będzie podany ostatni dzień miesiąca? Czy data sprzedaży winna być określona jako: miesiąc – rok?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie Znak: NF/GP/873-000-68-29/100/2004 z dnia 23.11.2004 r., (data wpływu do tut. Urzędu 25.11.2004 r.) z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Wnioskodawca ponowił zapytanie w sprawie będącej upr ...

Generowanie strony w 4 ms