Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grupa inwalidzka


Od 1998r. przebywam na rencie chorobowej przyznanej na podstawie Orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy KRUS. Stała niezdolność do pracy odpowiada II grupie inwalidztwa. Często przebywam na rehabilitacji oraz jeżdżę na zabiegi lecznicze. Dojazd odbywa się samochodem osobowym, którego jestem właścicielem. Czy od dochodu mogę odliczyć wydatki w wys. 2.280,00 zl na dojazdy rehabilitacyjne?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003r., podstawę obliczenia podatku (...), stanowi dochód (...), po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne ponoszonych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymani ...

Czy inwalida I grupy ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków (miesięcznie ok. 200 zł, wydatki udokumentowane fakturami) oraz odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych udokumentowanych fakturami, ponadto czy osoba pobierająca emeryturę będąca po operacji, będzie mogła odliczyć poniesiony wydatek na zakup przyrządu niezbędnego do rehabilitacji?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnikowi przysługuje szereg odliczeń od dochodu z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3, 6 i 1 ...

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy podatniczka ma prawo odliczyć wydatki poniesione na zakup leku, jeżeli nie jest w posiadaniu dokumentów stwierdzajacych ich poniesienie ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 13 grudnia 2004 r. uzupełnione w dniu 29 grudnia 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje: Jak ...

Czy można odliczać wydatki poniesione na zakup leków?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan lekarzem specjalistą z przyznaną na stałe grupą niepełnosprawności i choruje na liczne schorzenia. Jednocześnie nadmienia Pan, że ma podpisaną umowę z NFZ na wystawianie recept dla siebie i rodziny.W związku z tym zwraca się Pan z zapytaniem, czy może odliczać wydatki poniesione na zakup leków... Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dni ...

Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Państwa ................................................, zam. w .......... ....... przedstawione we wniosku z dnia 23.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy podatnik zaliczony do III grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 6,ust. 7a pkt 14, ust. 7c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Wandy P. (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie s ...

Czy osoba z orzeczoną I grupą inwalidztwa, poruszająca się na wózku inwalidzkim, może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków określonych w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dnia 7 kwietnia 2006r. do Urzędu Skarbowego w Międzychodzie wpłynął wniosek Podatniczki z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z zapytaniem: czy osoba z orzeczoną I grupą inwalidztwa może skorzystać z odliczenia od dochodu, wydatków określonych w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizyc ...

Czy w związku z tym, iż jestem osobą niepełnosprawną, posiadam I grupę inwalidztwa i jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji, przysługuje mi odliczenie z tytułu użytkowania samochodu osobowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.), art. 26 ust. 1, pkt. 6, ust. 7a pkt. 14 oraz ust. 7d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia .....02.2006r. w spraw ...

Czy mężowi we wspólnym zeznaniu rocznym przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesionymi wydatkami na cele rehabilitacyjne?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art.216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa t.j. /Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz.60/ postanawia wydać pisemną interpretację ,co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku ...

Generowanie strony w 9 ms