Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożyczka mieszkaniowa

Czy przysługuje odliczenie wydatków poniesionych na spłatę odsetek od zaciągniętego przez podatnika w dniu 30.10.2003 r. kredytu mieszkaniowego, na zakup mieszkania dla syna?

Począwszy od 1 stycznia 2002 r., stosownie do postanowień art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego poda ...

1. Czy uchylenie art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza konieczność pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w pożyczki mieszkaniowej? 2. Czy pożyczka mieszkaniowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznawana jest za pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 02.02.2004 r. (nadanego dnia 30.01.2004 r.) sprecyzowanego w dniu 12.02.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa informuje, co następuje. W zapytaniu przedstawiono wątpliwość pra ...

- w sprawie umorzenia przez były zakład pracy pozostałej do zwrotu pożyczki.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, ar ...

Zakład pracy umorzył pożyczkę mieszkaniową sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwagi na śmierć pracownika, któremu tę pożyczkę przyznano. Czy powstaje wówczas zobowiązanie podatkowe określone w cytowanym wyżej art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 19.11.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu pr ...

W 2004 roku podatnik sprzedał lokal mieszkalny (zakupiony w 2001 roku). Czy spłata, po terminie sprzedaży nieruchomości, bankowego kredytu mieszkaniowego i pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (zaciągniętych w 2001 roku na zakup ww. lokalu) oraz kwoty z tytułu ugody zawartej z byłą żoną, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi podatkowej w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie z dnia 30.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik w dniu 13.07.2001 ...

Czy pobieranie odsetek od pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS oraz otrzymywane prowizje od znaków skarbowych winny być sklasyfikowane do usług zwolnionych od podatku (załącznika nr 4 poz. 3 ustaw) ?

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają : 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów, 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5 ) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Ud ...

Podatniczka złożyła do pracodawcy wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (oprocentowanej 3 % w stosunku rocznym). Czy różnica pomiędzy oprocentowaniem pożyczek ustalanym na warunkach rynkowych, a oprocentowaniem pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tegoż funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r . o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Natomiast zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług ...

Czy udzielenie pożyczki mieszkaniowej ze środków funduszu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.09.2004 r. (data wpływu 7.09.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna d ...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w (...) -stosownie do art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) - zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie.Funkcjonariusze PSP obecnie otrzymują pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie rozporządzenia MSW i A z dnia 10 stycznia 1998 r, ( Dz. U. nr 15 poz.68 z 1998 r. ). Kwota pomocy stanowi przychód podatnika w miesiącu otrzymania i podlega opodatkowaniu.Natomiast w okresie od l stycznia 1992 r. do 29 października 1997 r. strażacy otrzymywali pomoc mieszkaniową na podstawie Zarządzenia nr 41 MSW z dnia 09.03.1993 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad jej przyznawania i zwracania. Świadczenie to będące rodzajem pożyczki, staje się przychodem w momencie jej umorzenia, tj. z chwilą upływu 10- letniego okresu służby i jest zgodnie z art. 11 ust. l i art. 12 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dz. U. z 1993 r. nr 93, poz. 416 z późn. zmianami ), przychodem podlegającym opodatkowaniu. Do dnia dzisiejszego stosujemy omówioną interpretację, tj. podatnik z chwilą upływu 10- letniego okresu służby wpłaca do kasy lub prosi o potrącenie z uposażenia zaliczki na podatek od kwoty wypłaconej mu pomocy finansowej, która stanowi przychód bieżącego roku.W związku z licznymi zapytaniami zainteresowanych strażaków, prosimy o zajęcie stanowiska czy właściwie interpretujemy przepisy podatkowe, dotyczące wskazanej sprawy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2004r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim działając na podstawie art.14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) uprzejmie wyjaśnia: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej przysługuje ...

Generowanie strony w 5 ms