Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzaminy

Czy w związku z poniesieniem w 2003 r. wydatków na szkolenie na kursie "przewoźnik (certyfikat kompetencji zawodowych)", zakończonym egzaminem, podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1 i 1a, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 2 lit. d) us ...

- czy szkolącym, nie zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym za wyszkolenie uczniów w świetle ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle, - czy szkolącym zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu w przypadku gdy uczeń przystąpił do egzaminu przed inną komisją egzaminacyjną niż izbowa ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 14.10.2003 r.) znak 131/137/2003 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. W przedmiotowym piśmie zapytuje: ...

Czy wydatki na rzecz członka rady nadzorczej (szkolenia, egzaminy, delegacje) będącego kandydatem na członka zarządu, na którym istnieje wymóg posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji zarządu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej są kosztem uzyskania przychodów?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 18.03.2004 r. (znak: US. III/423-1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia jej treść: Z treści zapytania wynika, że Spółdzielcza ...

Czy świadczenie usług w zakresie badań psychologicznych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 roku, (data wpływu 12.05.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż świadczenie usług psychologicznych polegających na przeprowadzaniu badań ki ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opłatę poniesioną w związku z przystąpieniem do egzaminu brokerskiego, który zakończył się wynikiem negatywnym?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art.l4a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowegow Mikołowie stwierdza, że stanowisko Pana ............ - przedstawione we wniosku z dnia 13.04.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Mikołowie 14.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co ...

Czy mozna zaliczyć w koszty uzyskania przychodu opłaty za egzamin SEP oraz składki do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2005 r., które wpłynęło w dniu 07.09.2005 r. i zostało uzupełnione pismem z dnia 29.09.2005 r. (data wpływu do organu 27.09.2005 r.) o udzielenie pis ...

Czy koszty egzaminów kwalifikacyjnych pracowników, na które Spółka wysłała pracowników pokrywając w całości zarówno koszty kursu jak i egzaminu, stanowią przychód pracownika i czy pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do naliczenia i odpowadzenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku, znak: EA/1525/05 (data wpływu do Urzędu - 15.12.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy ...

Czy kwoty przeznaczone przez pracodawcę na sfinansowanie kosztów egzaminu kwalifikacyjnego pracowników są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku wydatków na egzamin kwalifikacyjny sfinansowanych przez zakład ...

Czy dodatkowa opłata manipulacyjna za telefoniczny zapis na egzamin prawa jazdy w wysokości 7 zł pokrywająca szacunkowe dodatkowe koszty realizacji zapisu przez telefon t. j. koszty poleconych przesyłek pocztowych i opłat telekomunikacyjnych podlega opodatkowaniu VAT, czy jest zwolniona z podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity DZ. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2006 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza ...

Czy kwoty wydatkowane przez zakład na pokrycie kosztów egzaminów przedłużających uprawnienia pracowników do wykonywania czynności na zajmowanych stanowiskach pracy, stanowią przychód dla pracownika i podlegają opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy udział pracownika w egzaminie odbywa się bez skierowania z zakładu pracy?

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 czerwca 2006 r.( data wpływu do tut. Urzędu: 19.06.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipc ...

Generowanie strony w 21 ms