Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody w walutach obcych

Przychody z innych źródeł

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania osób uzyskujących dochody za granicą, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymien ...

Skala podatkowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2001 r. w kraju i Niemczech. informuje, że do opodatkowania tych dochodów zgodnie z umową między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemi ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Ustalenia wartości sprzedaży eksportowej w związku z przeliczeniem walut obcych na złote.

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem eksportu towarów rozumie się potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów poza państwową granice Rzeczypospolitej Polskiej w wykonywaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i ust. 3 w/w ustawy. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług ...

W zapytaniu Spółka podniosła, iż faktury dotyczące realizacji kontraktu wystawiane są w EUR i PLN według kursu sprzedaży banku, obowiązującego w dniu wystawienia faktury (należność główna w EUR podatek VAT w PLN). Ponieważ faktura wystawiona została równocześnie w EUR oraz PLN (przeliczenie wg kursu sprzedaży banku zamawiającego), Podatnik przyjął jako przychód do opodatkowania kwotę w PLN wynikającą z powyższego przeliczenia. Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości ustalania przychodów z tytułu różnic kursowych oraz rozliczania otrzymanych zaliczek w walucie obcej.

Spółka (wykonawca) zawarła z zamawiającym umowę o roboty budowlane dotyczące kompleksowej modernizacji linii kolejowej, modernizacji torów, sieci trakcyjnej z robotami towarzyszącymi w ramach projektu ISPA Unii Europejskiej. Wartość kontraktu określona została w walucie obcej (EURO). Potwierdzeniem tego faktu są postanowienia Porozumienia Kontraktowego, część II “Warunki szczególne“. Celem realiza ...


Według jakiego kursu należy przeliczać faktury wystawione w walutach obcych oraz w jakim miesiącu należy wystawiać faktury za wykonane usługi transportowe?

Przedmiotem działalności Spółki jest spedycja i transport międzynarodowy. Za wykonane usługi transportowe Spółka wystawia faktury w walutach obcych. Spółka uważa, że zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 i 3a przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, nie p ...

Czy różnice kursowe powstałe podczas rozliczeń między członkami grupy w formie wzajemnej kompensaty należności i zobowiązań można uznać za zrealizowane w świetle art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 7.04.2004 r. doręczone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Jak wynika z zapytania, Spółka w ramach pr ...

Pytanie podatnika dotyczyło stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie przeliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów otrzymanych i poniesionych w walutach obcych. Zdaniem Spółki przeliczanie zarówno przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów winno być wg kursów z dokumentu odprawy celnej które to kursy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.01.2004 roku wyliczane są począwszy od dnia 21.01.2004 roku w przedostatnią środę miesiąca i obowiązują przez cały następny miesiąc. Spółka prosi o rozstrzygnięcie przedstawionego zagadnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) nie można przeliczać zarówno przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów z dokumentu odprawy celnej.Z przepisów art.12 ust.3b w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 roku, wynikało iż w przypadku wykonywania przez podatnika świadczenia na eksport, w związ ...

Kiedy powstaje przychód z usług przewozu towarów w transporcie krajowym, wewnątrz wspólnotowym i międzynarodowym oraz w/g jakiego kursu należy przeliczyć fracht dla polskich firm wyrażony w walucie obcej na złote ?

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 (przychody należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane), uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e-1g , dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak ...

Generowanie strony w 12 ms