Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: funkcjonariusz państwowy


Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas podróży służbowej przyznawane na podstawie § 7 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 86, poz. 783) wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16?

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wy ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega odszkodowanie w kwocie 1.233.298,20 zł wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w R., zasądzone w wyniku wydania bezprawnej decyzji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w R.?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 3 reguluje zagadnienie zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanego odszkodowania, jeżel ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważnik pieniężny wypłacony funkcjonariuszowi celnemu do czasu przyznania lokolu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż na podstawie § 2 ust. 1 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.05.2004r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości – funkcjonariuszowi celnemu do czasu przyznania lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery przyznaje się równoważnik pieniężny. Zdaniem pyt ...

Czy wypłacany funkcjonariuszowi równoważnik pieniężny za brak kwatery jest zwolniony zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 77 updf?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Z pisma skierowanego do tut. organu podatkowego wynika, że stosownie do § 12-15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.05.2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesien ...

Czy przedmiotowe świadczenia korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Funkcjonariuszowi celnemu przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości - na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej - przyznaje się lokal mieszkalny, tymczasową kwaterę lub równoważnik pieniężny. Mając powyższe na uwadze funkcjonariuszom znajdującym się w takiej sytuacji pracodawca wynajął na wolnym rynku lokale mieszkalne i pokrywa koszty z tym związane ...

Czy dodatek za rozłąkę wypłacany funkcjonariuszom przeniesionym na stałe stanowi przychód ze stosunku służbowego i podlega opodatkowaniu łącznie z pozostałymi świadczeniami należnymi od pracodawcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku z dnia 15.03.2005r., uzupełnionym 24.03.2005 r. w sprawie interpretacji obowiązującego prawa podatkowego jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I ...

Czy prawidłowo jest pobierany przez bank podatek dochodowy od otrzymywanej z Hiszpanii od września 2004 r. renty wdowiej po zmarłym mężu wypłacanej na podstawie przepisów mających zastosowanie do świadczeń dla członków rodzin funkcjonariuszy państwa pozostających poza służbą czynną?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 04.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 08.03 ...

Czy kwota dofinansowania przez zakład pracy do wycieczki pracowniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Z przytoczonego przez płatnika stanu faktycznego wynika, że Komisja Socjalna instytucji przyznała funkcjonariuszom celnym dofinansowanie do wycieczki w wysokości 100zł dla każdego uczestnika z nierozdysponowanego zakładowego funduszu socjalnego. Pytający wyjaśnia, iż od 2001r. dla funkcjonariuszy celnych nie jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a wszelkie wypłaty socjalne przyznaw ...

Czy od równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy, skoro jest to rekompensata za brak możliwości wywiązania się pracodawcy ze swoich zobowiązań wobec pracownika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 38 ms