Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uposażenia


Czy uposażenie za czas urlopu zdrowotnego przysługujące żołnierzowi podlega zwolnieniu przedmiotowemu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004 r. odnośnie opodatkowania uposażenia za czas urlopu zdrowotnego przysługującego żołnierzowi zawodowemu, który pełnił służbę w PKW SFOR w Bośni Hercegowinie w Siłach Stabilizacyjnych NATO - in ...

W sprawie ustalenia wysokości podatku od świadczenia określonego w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693 z późn. zm.), wypłacanego żołnierzowi zwolnionemu z służby wojskowej pełnionej jako służba stała, uprawnionemu do zaopatrzenia emerytalnego.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 2 lutego 2004 r. (wpływ – 6 luty 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem płatnik zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie ustalenia wysokości podatku od świadczenia określonego w art. 18 us ...

Czy pobrana składka zdrowotna z dochodu z tytułu uposażenia otrzymanego w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej, wykazana przez płatnika w zaświadczeniu, może być odliczona od podatku w zeznaniu rocznym?

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów /przychodów/ pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymanych na podstawie odrębnych ustaw, przez funkcjonariuszy służb mundurowych ora ...

Czy można odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane od wypłaconego jednorazowo z góry 12-to miesięcznego uposażenia po zwolnieniu ze służby wojskowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. informuje, iż: zgodnie z art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed ...

Ustalenie wysokości podatku od świadczenia określonego w art. 113 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.) wypłacanego funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby więziennej pełnionej jako służba stała, uprawnionemu do zaopatrzenia emerytalnego.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 13.04.2004 r. uzupełnione w dniu 12.05.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego w ...

Sposób opodatkowania odpraw pieniężnych funkcjonariuszy służby wojskowej otrzymanych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym opodatkowania 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych należności z tytułu przejścia na emeryturę żołnierza zawodowego w służbie stałej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia: W przedstawionej sprawie zastosowanie ...

Pytanie dotyczy możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne potrąconej od uposażenia wypłaconego w 2004r. przysługującego żołnierzom po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

Z treści pisma wynika, iż Wojskowe Biuro Emerytalne w 2004r. wypłaciło Podatnikowi uposażenie 12 miesięczne przysługujące żołnierzom po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (przejście na emeryturę). Od w/w uposażenia potrącono podatek w wysokości 20% podstawy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,25% podstawy wymiaru.W 2004r. Podatnik oprócz w/w uposażenia nie osiągał innych doc ...

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowa należność pieniężna wypłacana żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia służby w składzie jednostek użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub misji pokojowej?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z roku 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lu ...

Czy różnica pomiędzy potrąconymi składkami. a należnym podatkiem wynosząca 2.487,20 zł może być odpisana od podatku w następnym roku?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego stwierdza, ze stanowisko Pana zawarte w tym wniosku jest nieprawidłowe. UZAS ...

Generowanie strony w 12 ms