Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sądy

Czy przyznane świadkom na ich żądanie odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Katalog zwolnień od podatku dochodowego zawarty jest w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Ust. 1 pkt. 3 tegoż artykułu stanowi, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych wy ...

Czy prawidłowe jest wystawienie faktury korygującej, w przypadku dochodzenia zapłaty należności na drodze sądowej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29 marca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 16 kwietnia 2004 r. dotyczące wystawiania faktur korygujących. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję, iż zasady wystawiania faktur korygujących uregulowane zostały w przepisach § 4 ...

Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę złożył pozew do Sądu Pracy o uznanie tego wypowiedzenia za bezskuteczne. Podczas rozprawy sądowej między Stronami została zawarta ugoda : postanowiono rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron oraz pozwany (pracodawca) zobowiązał się do wypłaty powodowi (pracownikowi) odszkodowania. Czy takie odszkodowanie wypłacone w 2004 roku korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 3b lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2004 r. (wniesione w dniu 19.04.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania przysługującego pracownikowi Spółki w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ...

Czy podatnicy podatku od towarów i usług powinni wystawiać faktury w przypadku sprzedaży usługi rzeczoznawstwa wykonywanej na rzecz sądów i prokuratorów?

Zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zw. dalej ustawą o VAT, podlega świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 (zwolnienie przedmiotowe), natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, iż zwalnia się od podatku od towarów i ...

1) Czy Sąd Rejonowy sprawujący wymiar sprawiedliwości podlega ustawie o podatku od towarów i usług? 2) Czy zawarta umowa najmu pomiędzy Sądem Rejonowym , a podmiotem gospodarczym na cele gastronomiczne podlega opodatkowaniu VAT?

W piśmie z dnia 7 czerwca 2004r. Sąd Rejonowy zwrócił sie do organu podatkowego z następującymi pytaniami: 1. Czy Sąd Rejonowy, sprawujący wymiar sprawiedliwosci, podlega ustawie o podatku od towarów i usług? 2. Czy zawarta umowa najmu pomiędzy Sądem Rejonowym, a podmiotem gospodarczym na cele gastronomiczne podlega opodatkowaniu VAT. Odpowiadając na pierwsze pytanie, należy stwierdzić, iż w myśl ...

Czy dochód stanowiący wypłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przez pracodawcę byłemu pracownikowi na mocy ugody sądowej podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r Nr 14 poz 176 z późn. zm.) wolne od podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem określonych pod lit. a/-g/, w tym z wyjątkiem:odszkodowań przyznanych na po ...

1. Jaki rodzaj deklaracji PIT należy wystawić osobom, które otrzymały zaległe wynagrodzenia oraz kto powinien wystawić PIT, komornik, który dokonał sprzedaży nieruchomości, czy Sąd, który dokonał podziału kwoty i wypłaty zaległego wynagrodzenia? 2. Jaką deklarację należy wypełnić dla nadzorcy sądowego, który prowadzi działalność gospodarczą, a jaką dla nadzorcy, który działalności gospodarczej nie prowadzi lecz zatrudniony jest w innej jednostce?

Wnoszący zapytania przedstawił następujący stan faktyczny: 1. Komornik sądowy dokonał egzekucji z nieruchomości firmy będącej dłużnikiem w celu zaspokojenia należności jej wierzycielom, między innymi byłym pracownikom tej firmy z tytułu nie wypłaconego im zaległego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku zostały wpłacone na konto Sądu celem złożenia ich do depozytu sądowego ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie wypłacone przez były zakład pracy w wyniku zawartej przed sądem ugody, jeżeli jest to odszkodowanie, o którym mowa w art.45 par.2 Kodeksu pracy?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.09.2004 r. (wniesione w dniu 04.10.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania przysługującego Panu, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co n ...

Jak należy opodatkować ekwiwalent za urlop i dodatkową nagrodę roczną należne zmarłemu pracownikowi a wypłacone w 2004r. spadkobiercy, który nie jest małżonkiem zmarłego pracownika i nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto informuje: Zgodnie z art. 63#185; § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. ze zm.) z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, § 2 powołanego przepisu stanowi, że prawa majątkowe ze ...


Generowanie strony w 19 ms