Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadkowie

Czy przyznane świadkom na ich żądanie odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Katalog zwolnień od podatku dochodowego zawarty jest w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Ust. 1 pkt. 3 tegoż artykułu stanowi, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub z przepisów wykonawczych wy ...


Czy notatka służbowa sporządzona przez pracownika organu podatkowego może stanowić dowód w postępowaniu podatkowym? Jakie wydatki związane z najmem lokali stanowią koszt uzyskania przychodu?

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odnośnie form utrwalania czynności postępowania przez organy podatkowe oraz postępowania dowodowego, informuję: W myśl art. 180 ...

1. Wnoszący skargę kasacyjną powinien przytoczyć jej podstawy, czyli skonkretyzować postawione zarzuty poprzez określenie przepisów prawa (materialnego lub procesowego), które zostały - zdaniem wnoszącego - naruszone w zaskarżonym orzeczeniu. 2. Skargę kasacyjną można oprzeć na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, kierowanych wyłącznie pod adresem wyroku bądź postanowienia, wydanych przez wojewódzki sąd administracyjny.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Piotra G. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2003 r. (Nr PB2 /4117 - 135 /03) w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny - po przedstawieniu przebiegu postępowania podatkowego, treści ...

Czy wypłacone podatnikowi odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa świadka na wezwanie sądu korzysta ze zwolnienia od ododatkowania?

W związku ze złożonym zapytaniem znak: FF/90/2004 z dnia 10.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 17.11.2004 r.) dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, w której to sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, działając na zasadzie z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przyznane świadkom na ich żądanie odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu? Jaki wzór informacji o przychodach/dochodach płatnik winien wystawić świadkowi z tytułu wypłaty powyższego odszkodowania?

Dnia 15 lutego 2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło pismo płatnika z zapytaniem czy: - należy opodatkować przyznane świadkom na ich żądanie odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu; - jaki wzór informacji o przychodach/dochodach (PIT) płatnik winien wystawić świadkowi z tytułu wypłaty powyższego odszkodowania. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez ...

Czy należność wypłacana świadkom tytułem odszkodowania za utracony zarobek z powodu stawiennictwa świadków na wezwanie sądu, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w trybie art.21 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

Prezes Sądu zwrócił się do organu podatkowego o wyjaśnienie kwestii, czy należność wypłacana świadkom tytułem odszkodowania za utracony zarobek z powodu stawiennictwa świadków na wezwanie sądu, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w trybie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wnioskodawca wskaz ...

Czy przyznana przez prokuratora świadkowi należność (odszkodowanie za utracony zarobek, zwrot kosztów podróży, strawnego i kosztów noclegu) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie należności wypłacanych świadko ...

Czy wypłacone podatnikowi odszkodowanie za utracony zarobek z powodu stawiennictwa się świadka na wezwanie sądu podlega opodatkowaniu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż osobom wezwanym do sądu na świadka w oparciu o przedstawione zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy wypłacane jest odszkodowanie za utracony zarobek. Wnioskodawca wskazał iż, należność wypłacaną zgodnie z art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu podatkowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 ...

Zważywszy na wymogi i gwarancje procesowe wynikające z art. 196 i 190 Ordynacji podatkowej przesłuchanie świadków, z udziałem strony, jeżeli z prawa tego skorzysta, może przyczynić się do bardziej wnikliwego wyjaśnienia sprawy aniżeli dotychczasowe oświadczenia tychże osób. Wobec nie podjęcia nawet próby przesłuchania strony w trybie art. 199 Ordynacji podatkowej - organy podatkowe nie mają natomiast formalnego prawa antycypować: jakie wyniki przyniesie przeprowadzenie tego dowodu, a w szczególności jego ocena, dokonana wraz z oceną zeznań przesłuchania świadków.

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 340/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2004 r., w którym na podstawie art. 228 § 1 w związku z art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm., zwana dalej "Ordynacja podatkowa"), stwierdzono wnies ...

Generowanie strony w 49 ms