Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: marża


- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonywanych po 1 maja 2004 r. dostaw samochodów używanych, które zostały nabyte przed tą datą i których odprzedaż przed tym dniem była zwolniona od podatku VAT w części przewyższającej kwotę podatku obliczoną od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia samochodu.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 21.04.2004 r. (data wpływu do US 22.04.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonywanych po 1 maja 2004 r. dostaw samochodów używanych, które zostały nabyte przed tą datą i których odprzedaż przed tym dniem była zwolniona od podatku VAT w części przewyższającej kwotę podatku obliczoną od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ce ...

Prowadzi Pan działalność gospodarczą zarejestrowaną jako: Blacharstwo-Lakiernictwo, Kupno-Sprzedaż Samochodów i Części Używanych i w związku z powyższym pyta się Pan czy przy sprzedaży samochodów używanych można naliczać podatek VAT od marży, czy też od całej sprzedaży?

Jeżeli dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skup i sprzedaż używanych pojazdów, zastosowanie znajdą zasady określone w art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy w przypadku podatnika dokonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celó ...

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przepisu art. 111, ust. 1 w powiązaniu z art. 119, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych na rzecz osób fizycznych i firm, podlegającą ewidencjonowaniu przy pomocy kasy fiskalnej.Problem polega na tym co mam ewidencjonować przez kasę : przedpłaty oraz ewentualne korekty tej sprzedaży, marżę czy też może jest inny sposób ewidencjonowania, którego nie znam.

Podatnicy świadczący usługi turystyki i dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani na mocy art. 111, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku nale ...

Warunki opodatkowania marży przy świadczeniu usług turystyki

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawyz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług/Dz.U. Nr 54, poz. 535/ na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./,Naczelnik Urzędu skarbowego w Wolsztynie uprzejmie wyjaśnia :W art.119 ust.1-10 ustawy o VAT uregulowano zasady szczególnej procedu ...

Jako podatnicy podatku VAT nabywamy w ramach swojej działalności używane samochody osobowe orza inne pojazdy samochodowe (od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – nibędących podatnikami, lub od podatników o których mowa w art. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT, u których dostawa w/w samochodów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 lub art. 113) i wprowadzamy je ( na podstawie umowy Kupna – Sprzedaży bądź faktury VAT, na której dostawa jest zwolniona z podatku VAT) na stan magazynu w celu odsprzedaży:czy przy dostawie w/w używanych samochodów podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT będzie tylko kwota marży?Czy podstawą opodatkowania będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą należną od nabywcy a kwota nabycia, pomniejszona o kwote podatku?Czy na fakturze dokumentującej dostawę w/w używanych samochodów nie powinniśmy wykazywać kwoty podatku VAT od marży, tylko całą wartość samochodu jako dostawę zwolnioną od podatku VAT?Naszym zdaniem zg. Z art. 120 ust. 1 pkt. 4 i ust. 10 w opisanych wyżej dostawach podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT będą tylko kwoty marż, podstawą opodatkowania będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą należną od nabywcy a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku, natomiast zgodnie z art. 120 ust. 16 na fakturze dokumentującej taka dostawę powinniśmy wykazywać całą dostawę jako zwolnioną od podatku VAT

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, w tym także samochodów używanych spełniających warunki towaru używanego wg art. 120 ust. 1 pkt. 4 (przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym ...

Jak ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż usług turystycznych opodatkowanych od marży ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r., poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania przy świadczeniu usług turystyki nabywanyc ...

Czy firma może dla celów podatku od towarów i usług stosować sposób opodatkowania zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku? W świetle przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży używanych maszyn rolniczych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) dla celów procedury szczególnej w zakresie towarów używanych przez towary używane rozumie się – ruchome dobra materialne nadające się do ...

Czy sam fakt zastosowania marży jako podstawy opodatkowania świadczonej usługi przesądza o tym, że opodatkowana ona powinna być stawką 22 % czy też należy tę marżę opodatkować stawką właściwą dla danego rodzaju usługi turystycznej (np. świadczona usługa poza terytorium Wspólnoty 0 %, obóz młodzieżowy 7%)

Zgodnie z art.119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystycznych jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku należnego. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpoś ...

1. Czy organizacja polowań po dniu 01.05.2004 r. zaliczana jest do usług turystycznych? 2. Jaką stawką należy opodatkować po 01.05.2004 r. usługi turystyczne? 3. Jak ma wyglądać faktura dotycząca usług turystycznych wystawiana po 01.05.2004 r. 4. Jak opodatkowane będą po 01.05.2004 r. usługi związane z łowiectwem?

Do zakwalifikowania usług (wg PKWiU) obowiązany jest odpowiednio usługodawca, a jeżeli ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania klasyfikacji winien zwrócić się do właściwego organu jakim jest Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Organy podatkowe nie posiadają bowiem uprawnień do dokonywania takich klasyfikacji i mogą udz ...

Generowanie strony w 5 ms