Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: struktura zakupów

Czy podatnik, który świadczy usługi gastronomiczne opodatkowane różnymi stawkami lub zwolnione z podatku i nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT może w celu obliczenia podatku należnego dokonać podziału sprzedaży w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego miesiąca, w którym dokonano zakupu?

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami, a nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1 mogą w celu o ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest wyjaśnienie: 1) prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją na działalność instytucji. 2) sposobu obliczenia proporcji, dotyczącej odliczania podatku naliczonego, z uwzględnieniem kwoty dotacji na działalność instytucji w 2003 r. 3) w sprawie uwzględnienia w proporcji, dotyczącej odliczania podatku naliczonego, dotacji na inwestycje.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Na podstawie przepisu art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez poda ...

Dotyczy obowiązku ewidencjonowania podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź -Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie Strony z dnia 27.04.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, że Strona wnosi o udzielenie infor ...

Czy może rozliczyć po 1 maja 2004 r. podatek naliczony wynikający z faktur zakupu VAT otrzymanych w okresie kiedy nie występowały obroty z tytułu sprzedaży, bądź wystąpiła jedynie sprzedaż zwolniona.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 13 maja 2004 r. (data wpływu do Urzędu 18 maja 2004 r.), uzupełnione w dniu 18 czerwca 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Do czerwca 2001 r. Spółka dokonywała wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. W okresie od l ...

Czynności opodatkowane

Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo Spółki z dnia 25 maja 2004r w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił się do tut. Organu z zapytaniem dotyczącym jak ...

Czy w działalności usługowej i w gastronomii można skorzystać z uproszczonej metody ustalania kwoty podatku należnego?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: usługi wulkanizacyjne, sprzedaż opon używanych i nowych oraz skup opon używanych, jak i sprzedaż różnych akcesoriów do samochodów wg stawki 22%. Ponadto podatnik uruchomił działalność w postaci „Mała Gastronomia” – barek przydrożny, w którym sprzedaje piwo oraz frytki, sałatki, hamburgery, chipsy, wyroby tytoniowe itp. Sprzedaż tych towarów jes ...

Podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kw ...

Dotyczy rozliczenia otrzymanej dotacji celowej, wysokości stawki podatku VAT na usługi świadczone między jednostkami budżetowymi oraz sposobu określania udziału procentowego sprzedaży stosowanego do ustalania kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

Pismem z dnia 12.05.2004 r. ... w ... zwrócił się do tut. organu podatkowego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwestii dotyczącej rozliczenia otrzymanej dotacji celowej, wysokości stawki podatku VAT na usługi świadczone między jednostkami budżetowymi oraz sposobu określania udziału procentowego sprzedaży sto ...

Który okres dokonanych zakupów będzie stanowił podstawę do obliczenia struktury zakupu?Podatnik od dnia 07.09.2004r. ewidencjonuje obroty za pomocą kasy fiskalnej, a w okresie od 01.09.2004r. do 06.09.2004r. prowwadził ewidencję sprzedaży "ręcznie"".

W odpowiedzi na pismo informuje się, iż zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 , poz.535) podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej według różnych stawek, a nie są obowiązani prowadzić ewidencji, o której mowa w art.111 ust.1cyt. ustawy o podatku od towar ...

Spółka zapytuje: Głównym źródłem przychodów spółki są usługi w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych ( PKWiU 70.20.11) oraz lokali użytkowych. Jak wynika z ustawy- usługi dotyczące lokali mieszkalnych są zwolnione od podatku od towarów i usług ( zał. nr4), natomiast od lokali użytkowych – opodatkowane. Niewykluczone, że część powierzchni zostanie sprzedana. Czy w przypadku dokonywania zakupów inwestycyjnych spółka ma odliczać podatek naliczony na podstawie proporcji określonej w art. 90 ust. 3 cyt. ustawy? Spółka otrzymała grunt jako aport rzeczowy w wyniku uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. W związku z tym poniosła koszty takie jak : taksy notarialne i podatek od towarów i usług. W przyszłości Spółka planuje zabudować tę działkę budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem na lokale użytkowe w części parterowej. Lokale te będą wynajmowane bądź sprzedawane. Są to czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług jak i zwolnione. Czy podatek naliczony do odliczenia powinien być obliczony strukturą sprzedaży (art. 90 ust. 3 ) i w tej kwocie odjęty od podatku należnego.

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo ...

Generowanie strony w 12 ms