Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana umowy spółki

Dotyczy skutków podatkowych w związku z wystąpieniem z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 28 listopada 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania zamierza Pan wystąpić z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe. Po wystąpieniu z tej ...

Czy pożyczki udzielone przez wspólnika spółce na prowadzenie działalności gospodarczej są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podst. art. 9 pkt 10 lit. g ww. ustawy?

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art.9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2000r. ...

Jaka jest podstawa opodatkowania i stawki podatkowe od umowy sprzedaży praw majątkowych, umowy spółki i zmiany umowy spółki?

Przepisy ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.), regulują kwestię pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od poszczególnych czynności cywilnoprawnych, stanowiąc m.in., że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, umowy spółki (art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) oraz zmiany umów, jeżeli ...

Czy w spółce jawnej mającej status zakładu pracy chronionej zmiana umowy spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: - przy spółce jawnej - podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, - dopłaty, pożyczki udzielone spółce przez wspólników. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt l li ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki dokonana na rzecz spółki z o. o. przez jej zagranicznego udziałowca, jeżeli umowa ta podpisana została za granicą i tam też znajdował się przedmiot tej umowy?

W świetle art. 1 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika – w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - uznawana jest za zmianę umowy spółki. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy umowa spółki i jej zmiany podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spółka ma siedzibę w Polsce. ...

Czy w związku z czynnością przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej u wspólnika wstępującego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej powstanie u mnie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

W opisanej sprawie należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94, poz.1037 ze zm.), jako decydujące o prawach i obowiązkach wspólników. Przepis art.10 § 1 KSH stanowi, iż ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Wstępując w prawa i obowiązku występujące ...

Czy udzielenie pożyczki spółce z o. o. przez jej wspólnika, przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej , podlega podatkowi od czynnośći cywilnoprawnych?

Zwolnienie określone w art. 9 pkt. 10 lit g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm. ) dotyczące pożyczki udzielonej na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie ...

Czy wniesienie przedsiębiorstwa do nowej spółki z o.o spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik zamierza wnieść całe przedsiębiorstwo do nowej spółki z o.o. Zdaniem podatnika wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki z o.o powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % nominalnej wartości wkładów do spółki.W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notar ...

Czy umowa ustanowienia bezpłatnego użytkowania nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U.z 2005r. nr 8,poz.60 / - w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania na podstawie postanowienia z dnia 19.05.2005r. nr PO/436/02/0001/05 - uchyla się ostateczne postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 12.04.2005r. nr PO/436 – 001/05 , udzielające ..... pisemnej interpr ...

Czy odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków występującego wspólnika spółki jawnej na rzecz pozostałych wspólników podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a. § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Andrzeja F. i p. Krzysztofa F. - wspólników ...

Generowanie strony w 6 ms