Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: legitymacja

Czy sprzedaż międzynarodowych legitymacji studenckich uprawniających nabywcę do zniżek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Podatnik sprzedaje legitymacje uprawniające nabywcę do zniżek, które są dostępne dla studentów studiów dziennych. Urząd statystyczny zakwalifikował w/w legitymacje do grupowania PKWiU 63.30.12-00.00 "Usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez. Zatem sprzedaż w/w legitymacji, stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Czy pieniężna równowartość wydanych pracownikom Jednostki legitymacji stanowi dochód opodatkowany na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.02.12 (wpływ 2004.02.18) uzupełnionym w dniu 2004.03.01 (wpływ uzupełnienia zapytania w dniu 2004.03.15) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje, co następuje: Żołnierze zawodowi, zasadniczej nadterm ...

Dotyczy opodatkowania otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły oraz opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej.

W dniu 15 września 2004 roku Jednostka złożyła do tutejszego organu wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania: otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły, opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej. Zdaniem Jednostki u ...

Czy uzyskana opinia od Urzędu Statystycznego jest wiążąca dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług?Czy usługę wydawania studentom legitymacje, dyplomy, dokumenty stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych i ich duplikaty, należy traktować jako usługę edukacyjną?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 926 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Uczelni, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na wydaniu legitymacji, dyplomu, dokumentu stwierdzającego ukończeni ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 14 listopada 2005r. (doręczonego dnia 15 listopada 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Jednostki Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego ...

Przy wznowieniu postępowania Sąd powinien mieć na uwadze treść art. 62 prawa upadłościowego. Stanowi on, że postępowanie w sprawie, wszczętej przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości o wierzytelność, która ulega zgłoszeniu do masy, może być podjęte przeciwko syndykowi, jednak tylko w tym przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym sędzia-komisarz nie uznał wierzytelności albo gdy na skutek sprzeciwu sąd odmówił uznania.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 906/99, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 20 września 2000 roku, sygnatura akt jak wyżej, w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postę ...

Czy wartość legitymacji uprawniających pracowników resortu obrony narodowej do ulgowych przejazdów środkami transportu komunikacji kolejowej stanowi "nieodpłatne świadczenie" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 11 ust. 2a pkt 2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie ...

Czy odsprzedaż usług dotyczących tzw. mediów - energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na rzecz jednostki budżetowej – podlega refakturowaniu wg stawek podatku identycznych jak na fakturach wystawionych przez faktycznego usługodawcę? Czy w przypadku refakturowania usług dotyczących tzw. mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody) na rzecz jednostki budżetowej podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej jest podatkiem podlegającym odliczeniu? Czy w przypadku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych, spółdzielni i podmiotów gospodarczych, które przeznaczone są na dofinansowanie obiadów dla uczniów zbiorcza faktura wewnętrzna powinna być wystawiana z chwilą wydania obiadów uczniom, tj. na koniec miesiąca wg listy wydawanych obiadów za dany miesiąc? Czy w przypadku niefakturowanych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli na koniec miesiąca Wnioskodawca winien wystawiać zbiorczą fakturę wewnętrzną będącą podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży?Czy czynności polegające na wydawaniu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy w przypadku odsprzedaży usług (refakturowania) moment powstania obowiązku podatkowego jest momentem właściwym dla poszczególnych rodzajów usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007 r., o udzielenie ...

1. Czy koszt legitymacji jest przychodem pracownika92. Czy należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy wartość legitymacji PKP uprawniającej do ulgowych przejazdów kolejowych stanowi przychód ze stosunku pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 20 ms