Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontynuacja działalności

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku podjęcia działalności po przerwie

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 07.10.2003 r. nr PP/443/146/03 i wyjaśnia: W piśmie j/w będącym odpowiedzią na Pani zapytanie w sprawie obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego ...


W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wieku emerytalnego zamierzam wycofać się ze spółki, a swój udział w spółce przekazać po połowie dzieciom w postaci darowizny. Jakie skutki pociągnie za sobą ta operacja w podatku od spadków i darowizn, w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pani pismem z dnia 22.03.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie w brzmieniu: „W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wi ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że od roku 1982 prowadził on działalność w formie spółki cywilnej. W marcu 2004r zmarł jeden ze wspólników spółki, został dokonany remanent likwidacyjny, uwzględniony w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004r. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy podatek wynikający z remanentu powinien zostać rozliczony, z uwagi na fakt, że podatnik jako firma jednoosobowa kontynuuje działalność spółki cywilnej (przejął zobowiązania i należności)?

Zgodnie z przepisem zawartym w art.6a ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 poz.50 z późn.zm.) - opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej lub zaprzestania prze ...


Jak należy postąpić w przypadku, gdy jeden z małżonków likwiduje działalność gospodarczą, która była prowadzona na imię obojga małżonków?

Wyjaśnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym również działalność na imię obojga małżonków (bez zawierania umowy spółki cywilnej), jednak najważniejszym i niezbędnym wymogiem jest to, aby oboje byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatk ...

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. prowizja pobierana z tytułu usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinna być zwiększana o kwotę podatku VAT według stawki 22% od dnia 1 maja 2004 roku. Zdaniem podatnika obowiązek w w/w zakresie powstanie w momencie przekroczenia w 2004 roku przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 45.700,- zł.

Podatnik od 1997 roku prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu wyłącznie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Do dnia 30 kwietnia 2004 roku podatnik korzystał ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia w/w usług pobierane jest w formie prowizji. Przychód uzyskany przez podatnika z tytułu w/w działalności wyniósł: 48.857,64 zł ...

dotyczy możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych w wysokości 50 % jej cen zakupu

Firma H. sp. z o.o. z siedzibą w S. zwróciła się z zapytaniem o wyjaśnienie kwestii stosowania art. 111 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), tj. możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych w wysokości 50 % jej cen zakupu. Przedstawiając zapytanie i stan faktyczny spółka podała: Firma H. sp. z o.o. powstała z dniem 22.09.2004 r. i z ...Generowanie strony w 60 ms