Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komisja egzaminacyjna

- czy szkolącym, nie zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym za wyszkolenie uczniów w świetle ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle, - czy szkolącym zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu w przypadku gdy uczeń przystąpił do egzaminu przed inną komisją egzaminacyjną niż izbowa ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 14.10.2003 r.) znak 131/137/2003 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. W przedmiotowym piśmie zapytuje: ...

Czy wynagrodzenia wypłacane X członkom komisji egzaminacyjnej, w związku z przeprowadzeniem przez nich egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika lub mistrza, zalicza się do przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy samorządowej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jedn. ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 17.10.2005 r. (data wpływu do tut. organu 24.10.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania świadczonych usług uczestnictwa w komisji egzaminacyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieni ...

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkolenia lotniczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w ...

Generowanie strony w 20 ms