Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: źródło

Przychody z innych źródeł

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania osób uzyskujących dochody za granicą, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymien ...

Czy podlegają opodatkowaniu przychody uzyskane z tytułu wypłacanych wynagrodzeń pracownikom urzędu miasta powołanym przez organ władzy samorządowej do pełnienia obowiązków społecznych?

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza pr ...

Czy zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników, którzy wykorzystują je w związku z zakresem pracy wykonywanej na określonym stanowisku stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o pdof?

W związku z pismem z dnia 07/04/2004 roku Nr RB/320/14/04 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia co następuje: zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w a ...


Czy podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu sprzedaż w 2005 roku nabytego w 1993 roku prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształconego w 2004 roku w prawo własności?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku o w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedsta ...

W jaki sposób rozliczyć dochód z tytułu przeprowadzonych wykładów – czy za każdy przeprowadzony wykład wystawić rachunek z działalności gospodarczej, czy też podpisać umowę o dzieło?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie sposobu opodatkowania dochodów z tytułu wykładów prowadzonych dla studentów w ramach praktyki lekarskiej stwierdzam, że: stanowis ...

Jak powinno być dokonane rozliczenie dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu części nieruchomości stanowiącej składnik majątku związany z działalnością gospodarczą przez męża kontynuującego działalność gospodarczą w sytuacji gdy nieruchomość ta stanowi współwłasność małżeńską,

Postanowienie. Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 16.12.2005r. (data wpływu do Urzędu 20.12.2005r.) uzupełnionym w dniu 21.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczenia docho ...

czy opłata zastępcza, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne, jest kosztem uzyskania przychodów oraz do jakiego okresu rozliczeniowego należy ją zaliczyć

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 31 marca 2006r. (data wpływu do Urzędu 05.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczeln ...

Czy osiągnięty przychód z najmu jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej czy stanowi odrębne źródło przychodu na mocy art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy Podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty 10.500zł., którą otrzymał na podstawie ugody zawartej dnia 11.10.2006r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 02.11.2006 r. - uzupełnionego w dniu 09.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania wypłaconej ...

Generowanie strony w 12 ms