Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uprawnienie do szkolenia

- czy szkolącym, nie zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym za wyszkolenie uczniów w świetle ustawy z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle, - czy szkolącym zrzeszonym w cechu lub izbie przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu nauki zawodu w przypadku gdy uczeń przystąpił do egzaminu przed inną komisją egzaminacyjną niż izbowa ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 14.10.2003 r.) znak 131/137/2003 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. W przedmiotowym piśmie zapytuje: ...

Czy prawidłowo sporządzono deklarację VAT-7 w związku z rozszerzeniem działalności związanej ze świadczeniem usług pośrednictwa w szkoleniach w zakresie uzyskiwania uprawnień spawalniczych ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. Spółka zwróciła się do t ...

Czy w przypadku, gdy podatnik w ramach pracowni psychologicznej realizuje na podstawie umowy z ośrodkiem ruchu drogowego kursy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy - zajęcia praktyczne i wykłady przez siebie opracowane to może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów od uzyskanych wynagrodzeń?

POSTANOWIENIE Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa / jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 / po rozpatrzeniu zapytania zawartego we wniosku Pana ....z dnia 17.03.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowan ...

1. Warunkiem odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia jest m. in. posiadanie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i zatrudniającego pracowników w celu nauki zawodu uprawnień do szkolenia uczniów określonych w § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. 2. Uprawnienia do szkolenia ucznia, obejmujące kwalifikacje zawodowe ( co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, w którym naucza) oraz przygotowanie pedagogiczne, podatnik ubiegający się o przyznanie ulgi uczniowskiej winien posiadać, stosownie do wykładni językowej § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez cały okres trwania nauki zawodu. 3. Podatnik będący wspólnikiem w spółce cywilnej, nie posiadający kwalifikacji zawodowych i przygotowania zawodowego, nie nabywa prawa do ulgi w podatku dochodowym również wtedy, gdy naukę zawodu prowadzi posiadając wspomniane uprawnienia jeden ze wspólników spółki cywilnej.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2004 r. (ISA/Gd 2785/00) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (jak napisano w wyroku), a Izby Skarbowej w Bydgoszczy jak wynika z akt sprawy podatkowej i uzasadnienia wyroku z dnia 27 listopada 2000 r. Nr PB-2-732-263/00 w przedmiocie odmowy przyznania Wandzie Sz. ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z ty ...

1. Warunek posiadania kwalifikacji do szkolenia uczniów podatnik obowiązany jest spełnić już przy zatrudnieniu ucznia (zawarcia umowy o pracę ), a więc przez cały okres jego szkolenia. 2. Do wniosków stanowiących podstawę rozstrzygnięcia Sąd doszedł nie po przeprowadzeniu pierwszej w kolejności przy interpretowaniu norm prawa podatkowego wykładni gramatycznej lecz wykładni celowościowej, która nie wydaje sie uzasadniona i właściwa.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 r. sygn. akt I SA/Gd 288/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Małgorzaty M. i uchylił decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2001 r. nr PB-732-350/00 w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów.W uzasadnieniu wyroku podano, że Małgorzata M. wystąpiła w ...

czy wypłata refundacji za studia wieczorowe/zaoczne licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z uchwałą zarządu Spółki refunduje ona określony w uchwale procent kosztów studiów wieczorowych i zaocznych (zarówno licencjackich jak i magisterskich) oraz podyplomowych. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłata ww. refundacji za studia wiecz ...

Wnioskodawca zwraca się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wydatek Towarzystwa, poniesiony na organizację, na zasadach opisanych w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, seminarium zagranicznego w ramach wyjazdu służbowego, dla wytypowanych pracowników podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, jest kosztem uzyskania przychodów?

02.07.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący towarzystwem funduszy inwestycyjnych, jest podmiotem reprezentującym i zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach ...


Czy w zakresie realizowanych zadań egzaminacyjnych i szkoleniowych WORD nie jest podatnikiem podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Usługi szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 350 ms