Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: protokół zdawczo-odbiorczy


Stawka podatku od towarów i usług dla robót budowlano-montażowych związanych z budową kościoła oraz opodatkowanie ww. podatkiem robót budowlanych związanych z budową hali sportowej dla liceum w sytuacji, gdy roboty wykonano w kwietniu, a obowiązek podatkowy powstaje w maju 2004 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w piśmie z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr I-2/443-69/04/AJ pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w przedmiocie podatku od towa ...

Przychody

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu podatnika wynika, że Spółka w 2003 r. jako wykonawca (podwykonawca) świadczyła prace budowlane na rzecz swoich kontrahentów na podstawie zawartych z nimi umów tj.: Umowy z dnia 13.12.2002 r., która przewidywała faktury częściowe za wykonane roboty , wystawiane miesięcznie na podstawie procentowego oszacowania zaawansowania robót oraz fakturę końcow ...

Czy istnieją podstawy prawne do wystawienia faktury korygującej ze stawka VAT 7% na zadanie wykonane do 30.04.2004r.?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik na podstawie zawartej umowy wykonał roboty budowlane (modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) w Firmie XXX, które do dnia 30.04.2004 roku opodatkowane były stawką VAT w wysokości 7%. W przedmiotowym piśmie Podatnik twierdzi, iż umowa na powyższe roboty była zawarta do dnia 30.04.2004 r. i wszystkie prace zostały zakończone w termini ...


Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wykonania robót budowlano - montażowych, których zakończenie nie jest udokumentowane protokołem zdawczo - odbiorczym wykonanych robót?

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Dla robót budowlano - montażowych ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. W myśl art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. d ustawy o VAT, obo ...

Pani pytanie dotyczy możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej oraz ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, ...

Czy Podatnik od momentu przekazania mieszkania protokołem zdawczo-odbiorczym posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i w zwiazku z tym, czy spelnia warunki do ulgi z tytułu wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie ulgi z tytułu odliczenia od pod ...

Czy poniesione wydatki w 2003 roku po podpisaniu umowy ze spółdzielnią o wybudowanie lokalu mieszkalnego mogę odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację ?

Z wniosku z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu - 26.01.2005 r.) uzupełnionego dnia 15.02.2005 r. wynika, iż podatniczka dnia 19.08.2003 r. podpisała umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie budowy lokalu mieszkalnego. W dniu 09.12.2004 r. podpisała protokół zdawczo-odbiorczy i przejęła od Spółdzielni lokal mieszkalny. Dnia 07.02.2005 r. została zawarta pomiędzy podatniczką a Spółdzielnią Mieszkan ...

Czy sprzedaż bloków mieszkalnych, wybudowanych przed 10 laty wraz z infrastruktórą towarzysząca (stan surowy zamkniety, brak sporzadzenia dokumentów przekazania technicznego PT oraz protokołu odbioru robót budowlanych) mozna uznać za sprzedaż towarów używanych?

Na podstawie art. 14 a § 1 - 5 i art. 14 b w trybie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.); art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 pkt 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) i lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - stwierdzam, że przedstawione we wniosku stanowisko Urzędu Gminy, iż nie będą ...

Generowanie strony w 33 ms