Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka komandytowo-akcyjna

Czy wybierając sposób opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zachowam przysługujące mi uprawnienie również wobec dochodów osiągniętych w nowopowstałej spółce komandytowo - akcyjnej, do której wniosę w aporcie zorganizowaną część dotychczasowego swojego przedsiębiorstwa ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Spółka komandytowo – akcyjna to nowa forma prawna spółek osobowych. Istotą spółki komandytowo – akcyjnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą przy założeniu, iż: ...

Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym spółki komandytowo-akcyjnej, jej komplementariusza oraz akcjonariuszy?

W skład spółki komandytowo-akcyjnej wchodzi komplementariusz i 2 akcjonariuszy (pod-mioty te są osobami fizycznymi), którzy uczestniczą w zyskach spółki proporcjonalnie do wniesio-nych przez nich wkładów. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółką komandytowo-akcyjną jest spół ...

Czy spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie uproszczonych metod prowadzenia księgowości od początku jej założenia i w latach następnych, jeżeli jej przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w roku rozpoczęcia jej funkcjonowania i w latach następnych nie osiągnie równowartości w walucie polskiej 800.000 euro.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), w związku z Pana pisemnym zapytaniem z dnia 8 lipca 2004 r. w zakresie udzielenia informacji czy spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie uproszczonych metod prowadzenia księgowości od początku ...

Czy istnieje obowiązek składania deklaracji PIT-5 przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej ?

W dniu 18.01.2005 r. Spółka komandytowo-akcyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie obowiązku składania deklaracji PIT-5 przez akcjonariusza Spółki. Zdaniem pytającego, w stosunku do akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej obowiązku takiego nie ma. Uwzględniając postanowienia art. 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr ...

Jak wygląda przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną lub spółkę z o.o. w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na pismo z dnia 04.08.2003 r. (data wpływu 08.08.2003 r.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1) W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych: Z treści ww. pisma oraz z danych pos ...

Jaki urząd skarbowy jest właściwy dla nowoutworzonej spółki komandytowo - akcyjnej w sytuacji gdy jednym z jej udziałowców jest podmiot zagraniczny - nierezydent ?

Weryfikując pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z dnia 09.01.2004 r. Nr DP-423/45/2003 stanowiące pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną z trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 wymienionej ustawy stwie ...

Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega zaliczkowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 22.02.2005r. (data wpływu do US 03.03.2005r.), dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obowiązku zaliczkowego opoda ...

Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez będącego osobą fizyczną akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 09.01.2006 r., który wpłynął w dniu 19.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Spółka ma wątpliwości dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komplementariusza.

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Wnoszący zapytanie (Sp. z o. o.) przedstawił stan faktyczny, z które ...

Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza spółki komandyto-akcyjnej, tj. w jakiej wysokości naliczać należy ten podatek, w jakim terminie, na jakich deklaracjach oraz czy łącznie z innymi przychodami czy osobno ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 09.01.2006 r. (data wpływu: 19.01.2006 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23.02.2006 r. (data wpływu: 27.02.2006 r.) oraz pismem z dnia 20.03.2006 r ...

Generowanie strony w 69 ms