Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie wierzytelności

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wierzytelności?

Dotyczy: Interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie wskazania termiu, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tyt. sprzedaży wierzytelności. W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 29.01.2004 r. skierowane do Dyrektora Izby Skarbowej, (data wpływy 30.01.2004 r.), przesłane zgodnie z art. 170 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa do tut. Organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów prawa pod ...

Czy osiągając przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody z kapitałów i praw majątkowych: 1) jest zobowiązany do płacenia podatku wynikającego z:a) przepisu art. 27 ust. 1 czyli wg skali podatkowejb) przepisu art. 30b, czy też2) ma prawo do wyboru pomiędzy podatkiem wynikającym ze skali podatkowej a podatkiem liniowym wynoszącym 19%;3) nie ma obowiązku – tak jak dotychczas – płacenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy, a jedynym z tego tytułu rozliczeniem się jest zeznanie roczne.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 2003 r. - działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie przedstawia się następująco:Prowadzi Pan w formie spółki cywilnej działalność z ...

Czy obrót wierzytelnościami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 15.09.2003 r. (znak: FK/189/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności w formie: przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnych w c ...

Czy zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na nabycie wierzytelności oraz ewidencjonowania przychodu ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa( Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności oraz ewidencjonowania przychodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że: W przypadku, gdy osoba fiz ...

Czy kwoty odzyskane od dłużnika, których dług stanowił przedmiot umowy cesji, stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu? Czy przychodem takim w szczególności będą odsetki za zwłokę i kary umowne ustalone w umowie?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 06.05.2004 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509-518 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 19 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in ...

Koszty uzyskania przychodów

W opinii tutejszego Urzędu stanowisko spółki jest nieprawidłowe, ponieważ spółka nabywa w pakiecie wierzytelności - jako oznaczone indywidualnie wierzytelności o różnych wartościach przypadające od różnych dłużników. W przepisach podatkowych brak jest podstaw prawnych na mocy których można by przyjąć, że podstawą opodatkowania jest zbiór praw. W prawie podatkowym przepisy interpretuje się w sposób ...

Czy zakup wierzytelności od podmiotu nie trudniącego się obrotem wierzytelnościami oraz sprzedaż wierzytelności przez podmiot zajmujacy się pośrednictwem finansowym na rzecz innego, dowolnego podmiotu podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) - w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają te czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu jej dokonania na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towar ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami wnosi zapytania o następującej treści: - Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatek związany z nabyciem wierzytelności w formie tzw. „pakietu”, tj. zakupu dokonanego na podstawie jednej umowy kupna – sprzedaży przenoszącej wartość łączną wierzytelności za określoną cenę nabycia, w skład której wchodzą należności od różnych podmiotów, traktując dany „pakiet” jako integralną całość, rozliczając przychody i koszty z nim związane bez podziału na poszczególne wchodzące w jej skład należności ? - Czy brak zapłaty za zakupioną wierzytelność w związku z odroczonym terminem płatności zawartym w umowie jej nabycia, umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności w związku z uzyskaniem przychodów ze sprzedaży tej wierzytelności, z uwzględnieniem postanowień art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? - Czy wydatki bezpośrednio związane z zakupem wierzytelności, takie jak: koszty postępowania sądowego, opłaty notarialne, sądowe i inne ściśle powiązane z zakupem, a następnie egzekucją danej wierzytelności, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach podobnych do pozostałych kosztów działalności firmy ? - Czy występuje podatek od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu wierzytelności od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami jak i od osoby nie prowadzącej działalności w tym zakresie ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.), tut. Urząd w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje:Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. ...

Czy umowa sprzedaży wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli nabywcą tych wierzytelności będzie agencja obrotu wierzytelnościami?

W myśl przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) - w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają te czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu jej dokonania na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towar ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność gospodarcza polegająca na: nabyciu praw majątkowych (wierzytelności) w drodze umowy przelewu wierzytelności; nabyciu praw majątkowych w drodze powierniczego przelewu wierzytelności

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści art. 4 pkt 1 i 2 lit. a: przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie ene ...

Generowanie strony w 76 ms