Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kilometrówka

Czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent.

W dniu 18.12.2003 roku wpłynęło pismo Spółki z prośbą o wyjaśnienie prawidłowej interpretacji przepisów art. 21 ust 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dz ...

Czy od ryczałtu kilometrów przyznanego osobie nie będącej pracownikiem spółdzielni należy odprowadzać podatek w 2004 r.?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. (data wpływu 11.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Podstawę prawną do wypłaty świadczenia z tytułu ...


Czy wypłata diet oraz innych należności za czas podróży służbowej zatrudnionego na umowę-zlecenie, ustalonych na podstawie potwierdzonych delegacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskodawca zatrudnia osobę na umowę-zlecenie. Ze względu na zasięg działania firmy (teren całego kraju) zleceniodawca deleguje zleceniobiorcę do wyjazdu jego własnym (tj. zleceniobiorcy) samochodem osobowym. W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że w umowie-zleceniu rozliczenie wyjazdu służbowego tzw. "kilometrówką" stanowi oddzielną pozycję, co zostało zrozumiane przez tut. organ jako fa ...

Czy wypłacane kwoty "kilometrówki" na rzecz wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fundacja prowadzi działalność społeczną i obywatelską, obecnie realizuje projekt, którego celem jest przeszkalanie osób bezrobotnych; przy realizacji wskazanego projektu zaangażowane są osoby, które wykonują swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych i w ramach wolontariatu. Dla potrzeb realizacji projektu (dojazdy na szkolenia) fundacja zawarła z tymi osobami umowy o użytkowanie prywatnych ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą otrzymał nieodpłatnie do używania samochód ciężarowy marki Toyota Yaris o dopuszczalnej ładowności do 550kg. Czy może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją tego samochodu, nie prowadząc przy tym ewidencji przebiegu pojazdu?

Strona przedstawiła następujący stan faktyczny:wykonuje usługi na rzecz wydawnictwa szkolno-pedagogicznego, które przekazało jej nieodpłatnie do używania samochód ciężarowy m-ki Toyota Yaris o dopuszczalnej ładowności do 550 kg. Prawo do korzystania z tego pojazdu wynika z umowy o świadczenie usług. Wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu ponosi podatniczka, nie są one w żaden sposób re ...

Czy wydatki związane z używaniem do celów słóżbowych prywatnego pojazdu osoby wykonującej czynności w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę rekompensowane przez zleceniodawcę lub pracodawcę mogą być zaliczone na zasadzie "kilometrówki" do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego , działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30.05.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części ...

Czy koszt montażu instalacji gazowej w samochodzie osobowym może stanowić koszt uzyskania przychodu rozliczony w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?

Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dn. 01.07.2005r. (data wpływu 04.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. możliwośc ...

- dotyczy celów pozarolniczej działalności gospodarczej użytkowany jest samochód na podstawie umowy dzierżawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 15.09.2005 r. (złożonym w US-20.09.2005 r.) w przedmiocie uznania za koszt uzyskania przychodu czynszu dzierżawy samochodu osobowego - jako nie objętego limitem w ...

Czy koszt paliwa zużytego podczas transportu materiałów potrzebnych do remontu wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi koszt uzyskania przychodu z najmu?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatniczka wynajmuje lokal mieszkalny, w którym wykonała prace remontowe. Materiały budowlane konieczne do wykonania remontu były dowożone do lokalu mieszkalnego samochodem osobowym. Dochody z najmu opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Podatniczka zwróciła się z pytaniami: 1. Czy koszt paliwa zużyt ...

Generowanie strony w 30 ms