Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zeznania

Czy kwotę alimentów, którą mam zasądzoną na rzecz byłej żony od 1999 r. i którą płacę regularnie, mogę odliczyć od swoich dochodów?

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Zgodnie z przepisami art. 26 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu: składek określonych w ustawie z 13 października 1998r. o systemie ubezpie ...

Czy odliczenia wydatków mieszkaniowych, które nie znalazły pokrycia w podatku podatniczki za 2002 rok i zostaną wykazane w poz. 96 wspólnego zał. PIT/D do zeznań małżonków za 2003 rok mogą zostać dokonane zgodnie z ich wnioskiem w 2003 roku i w razie konieczności kontynuowane w zeznaniu za następny rok?

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2003 rok dokonują odliczeń między innymi z tytułu wydatków poniesionych na: na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrę ...

Czy istnieje mozliwość odliczenia od podatku ulgi remontowej za 2003 rok przez ojca pełnoletnich dzieci, z ktorymi zamieszkuje, w sytuacji gdy właścicielami remontowanego domu są dzieci? W jaki sposób rozliczyć osobę, która pobiera rentę rodzinną, ukończyła w kwietniu 2003 roku 18 lat i kontynuuje naukę? ZUS dokonał rozliczenia częściowo na ojca, częściowo na pełnoletnią córkę.

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne p ...

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjnie zakłady poożone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnik ma swoją siedzibę mają obowiązek załączania do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacji o należnych gminom i województwom udziałach o podatku dochodowym (CIT-ST). W formularzu tym należy wypełnić m.in. następujące rubryki: D - dot. informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; F - dot. informacji o zakładach pracy na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem do urzędu skarbowego: Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na konkretny oddział wchodzący w skład Spółki, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F formularzas liczbę osób świadczących pracę na terenie gminy, w której znajduje się oddział? Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na Spółkę lub teren całego kraju, bez wydzielenia i sprecyzowania w którym z oddziałów świadczenie pracy będzie się odbywać, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F nie zostaną ujęte osoby z zawartymi w powyższy sposób umowami o pracę? Czy niesprecyzowanie w umowach o pracę zawieranych z pracownikami przez Spółkę miejsca świadczenia pracy powodować będzie konsekwencję zmiany danych przedstawianych w załączniku CIT-ST? Czy dla potrzeb CIT-ST należy uznać za tożsame pojęcia miejsce wykonywania pracy i miejsce świadczenia pracy i jak należy rozumieć pojęcie miejsce świadczenia pracy wskazane w pozycji F formularza?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszcz ...

Podatniczka w 2002 r. poniosła koszty zakupu pieca i wymiany okna w wynajmowanym mieszkaniu. Z tytułu poniesionych wydatków nie dokonała odliczeń w zeznaniu w ramach ulgi remontowo – modernizacyjnej. Z racji części poniesionych wydatków, tj. łącznie do kwoty 2008,90 zł, korzystała z obniżki opłat czynszowych (w formie umorzenia ich części) przez okres dziesięciu miesięcy w 2003 roku. W związku z częściowym umorzeniem opłat czynszowych wystawiono podatniczce PIT–8C. Czy wykazaną w nim kwotę należy wykazać do opodatkowania w zeznaniu za 2003 r.?

Z opisu sprawy oraz załączonych do wystąpienia dokumentów wynika, że w 2002 r. poniosła Pani koszty zakupu i wymiany okna oraz piecyka gazowego. Z administratorem budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal mieszkalny w dniu 24.12.2002 r. została zawarta umowa, wg której wynajmujący zobowiązał się pokryć w 75% koszt zakupu i wymiany okna, przy czym upoważniono najemcę do potrącania 75% koszt ...

Czy w przypadku zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymywania dodatku za rozłąkę, mogę w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości wydatku poniesionego na zakup imiennych biletow okresowych? Pracodawca zwraca mi 50 % ponoszonych kosztów, pobierając jednocześnie zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509) w 2003 r., jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pod ...

Czy małżonkom przysługuje wspólne rozliczenie za 2003r. w sytuacji gdy małżeństwo trwało cały rok, a jeden z małżonków zmarł przed złożeniem zeznania rocznego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2004r. , wpływ do urzędu 14.06.2004r. w sprawie udzielenia odpowiedzi dotyczącej wspólnego opodatkowania po śmierci jednego z małżonków Naczelnik urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, oraz mając na uwadze przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny uprzejmie informuje. Ustawa z 26 lipc ...

Czy przysługiwało zmniejszenie podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnikowi, który dokonał wpłaty na rzecz Caritas Archidiecezji, nie będącej organizacją pożytku publicznego, a ww. kościelna osoba prawna przekazała otrzymaną kwotę na konto Caritas Polska - organizacji pożytku publicznego z imienną adnotacją od kogo wpłata pochodzi ?

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy zmniejsza się, jeżeli podatnik w terminie od 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu term ...

Czy zakup i montaż na stałe lustra może być zaliczone do wydatków związanych z remontem lokalu mieszkalnego.

Pismem z dnia 29 grudnia 2004r. (uzupełnionym dnia 15 lutego 2005r.) zwróciła się Pani do tut. organu z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej odliczenia od podatku dochodowego w zeznaniu rocznym o dochadach za 2004r. poniesionych wydatków w ramach ulgi remontowej związanych z zakupem i montażem na stałe lustra. Zdaniem Pani wskazany wydatek podlega odliczeniu za 2004r. w zeznaniu rocznym w ram ...

W jaki sposób wykazać w załączniku PIT-O (dołączonego do zeznania PIT-37 za 2004 r.) darowiznę na cele kultu religijnego oraz darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą?

Z zapytania wynika, że w 2004 r. podatniczka przekazała darowiznę pieniężną na remont kościoła w swojej parafii w ramach darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą swojej parafii, która zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ...

Generowanie strony w 18 ms