Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stypendium socjalne

Czy pomoc materialna dla uczniów - udzielana w formie stypendium socjalnego lub stypendium naukowego za wyniki w nauce, których wysokość i zasady przydzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego - podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 11.03.2004r.: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego ...

Jak rozliczyć z Urzędem Skarbowym stypendium socjalne z przeznaczeniem na pomoc meterialną dla uczniów ze środowisk wiejskich ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) w odpowiedzi na pismo z 17.06.2004 r. w sprawie wypłaty stypendiów dla uczniów ze środowisk wiejskich informuje, że: - stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Czy stypendia (socjalne i naukowe) i inne świadczenia pomocy materialnej (dopłaty do akademików, dopłaty dla niepełnosprawnych studentów, zapomogi etc.) wypłacone studentom przez niepubliczną szkołę wyższą na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym ze środków budżetu państwa oraz własnych są opodatkowane ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 9 września 2004r. przesłane do tutejszego organu podatkowego w dniu 7 października 2004r., uzupełnione w dniu 20 października 2004r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowa ...

Czy będzie podlegało opodatkowaniu stypendium otrzymane z Funduszu Stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% kosztów oraz w 25% ze środków Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, wypłacane na podstawie uchwały rady miasta?

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez funda ...

Czy ciążą na szkole obowiązki płatnika oraz czy Szkoła ma obowiazek sporządzania informacji PIT-8S z tytułu wypłaconych stypediów przyznanych przez szkolną komisję socjalną?

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 Poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2005 r. (data wpływu 18.01.2005), uzupełnionego w dniu 31 stycznia 2005 r. (data wpływu 01.02.2005), dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Czy stypendia udzielane przez Powiat są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b i 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego dnia 25.02.2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwolnienia ...

Czy otrzymane przez podatniczkę stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny: Szkoła Wyższa przyznała podatniczce w 2004r. stypendium socjalne. Środki na ten cel pochodziły z MENiS. Ocena prawna stanu faktyczne: Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, ucze ...

Czy zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają wypłacone w 2004 r. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów szkoły średniej ? Jakie są obowiązki informacyjne związane z wypłatą tych świadczeń ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. Wasza jednostka wypłaciła uczniom szkoły średniej świadczenia pomocy materialnej dla uczniów. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) zawiera katalog zwolnień przedmiotowych. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy woln ...

Czy jednostka winna w 2004 r. potrącić podatek od wypłaconego stypendium w sytuacji, gdy student nie złożył oświadczenia PIT-2C ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2005 r. (złożonym w dniu 21.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w in ...

1) Czy w związku z wypłacaniem stypendiów socjalnych na podstawie ustawy o systemie oświaty należy wystawiać informację PIT-8S ze wskazaniem ucznia - osoby małoletniej w przedziale wiekowym 7-18 lat, oraz czy obowiązek wykazania wypłaconego stypendium w informacji PIT-8S powstaje w momencie wypłaty, czy w poszczególnych miesiącach którego stypendium dotyczy? 2) Czy w przypadku jednorazowej wypłaty stypendium przekraczającej kwotę 380,00zł należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Ad. 1 Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Wójt Gminy wypłaca stypendia socjalne dla uczniów na podstawie art. 90 c ust. 1 oraz art. 90 m ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy określiła Rada Gminy w drodze uchwały podjętej na podstawie art. 90 f ustawy o systemie oświaty. Osoby otrzymujące ...

Generowanie strony w 12 ms