Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uchwały

Czy pomoc materialna dla uczniów - udzielana w formie stypendium socjalnego lub stypendium naukowego za wyniki w nauce, których wysokość i zasady przydzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego - podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 11.03.2004r.: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego ...

Jaki należy wystawić formularz w przypadku wypłacanego stypendium (niekorzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych) małoletnim uczniom?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2004r. (data wpływu do urzędu 08.12.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje że: Jeżeli stypendium przyznawane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego, to warunkiem przyznawania zwolnienia podatkowego jest, aby wysokość oraz ...

Czy wydatki Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego (w szczególności związane z emisją akcji i obsługą emisji przez biuro maklerskie) w ramach realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników Spółki i spółki ze wspólnej grupy kapitałowej mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej podjęli uchwałę, o przeznaczeniu zaoszczędzonych środków pienięznych z wpłat za centralne ogrzewanie na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, czy te kwoty można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej.

W dniu 15.04.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 18.05.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 07.06.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do s ...

Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypandia sportowe i stypendia "twórcze" wypłacane uczniom i studentom na podstwie uchwały Rady Miejskiej? Jeżeli tak, to jaką kwotę należy objąć zwolniem w przypadku wypłaty takiego stypendium w jednym miesiącu za dwa miesiące łącznie?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03 sierpnia 2005 roku wniesionego przez Urząd Miejski w ....., na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w ..... z dnia 19 lipca 2005 roku Nr .... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska płatnika: - w ...

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (Strony) została podjęta uchwała o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 97, poz. 1037 ze zm.). Na mocy tej uchwały akcje Strony podlegały wykupowi przez spółkę prawa francuskiego jako większościowego akcjonariusza. Podjęto również uchwałę o powołaniu biegłego, którego zadaniem było ustalenie ceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi. W celu przeprowadzenia całej procedury dokonano również zakupu usług prawnych. Za powyższe usługi wystawione zostały faktury VAT na Stronę, która na bieżącą regulowała wynikające z nich należności. Z uwagi na fakt, iż jak pisze Strona, wykup akcji realizowany był przez spółkę prawa francuskiego i to ona była rzeczywistym beneficjentem ww. usług, Strona zrefakturowała koszty tych usług na rzecz ww. spółki. W związku z tym Strona zwróciła sie o potwierdzenie, iż podatek uwzględniony w wystawionych na nią fakturach za ww. usługi, stanowi podatek naliczony w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podlegający odliczeniu na zasadach wynikających z tej ustawy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: ...

Czy Starostwo Powiatowe, dokonując wypłaty jednorazowo kwoty wyższej niż 380,00 zł, będącej kumulacją stypendiów z kilku miesięcy, sfinansowanych w części ze środków unijnych i części ze środków budżetu państwa - jako płatnik powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku złożonym do tut. Urzędu w dniu 6.02.2006 r. stanu faktycznego wynika, iż płatnik dokonuje wypłat stypendiów finansowanych w części z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa otrzymywanych transzami z Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe wysokości transz zostają dzielone i przelewane na konta stypendystów stanowiąc kwotę stypendiów z kilku miesięcy. Z uzupełnie ...

Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości?

Wnioskiem z dnia ....... Spółka Akcyjna zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka realizuje na terenie miasta Białegostoku nową inwestycję polegającą na poszerzeniu dotychczasowej działalności produkcyjn ...

dotyczy zasad opodatkowania stypendiów sportowych przyznanych na podstawie uchwały rady miejskiej i wypłacanych uczniom, studentom i innym osobom

Stan faktyczny Z pisma płatnika wynika, że zamierza on dokonywać wypłat stypendiów sportowych ze środków budżetu miasta na podstawie Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Białegostoku z dnia ... Z pisma płatnika wynika, że przedmiotowe stypendia będą wypłacane uczniom, studentom i innym osobom. W związku z powyższym wątpliwość płatnika dotyczy zasad opodatkowania w/w stypendiów. Stanowisko płatnika Płatni ...

Płatnik zwrocił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku opodatkowania stypendium przyznanego przez Radę Miejską we W. a przekazanego Miastu Z.Stan faktyczny: Przedmiotowe stypendium, o którym mowa we wniosku przyznane zostało podatnikowi. Pan X, który zginął w katastrofie hali targowej stypendystę i jego rodzeństwo wychowywał wspólnie z ich matką. Po tym zdarzeniu Miasto W. postanowiło przekazać pięć stypendiów dla dzieci rodzin poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia.Jedno ze stypendium przekazane zostało Miastu Z. i w tym celu zawarto odpowiednie porozumienie. Porozumienie Nr 62/2006 zawarte zostało w W. w dniu 18.07.2006r. pomiędzy Gminą W. z siedzibą we W., a Gminą Z. z siedzibą w Z. Porozumienie zawarte na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 175 ust. 2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) oraz uchwały nr XLVII/3024/06 Rady Miejskiej W. z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia pięciu stypendiów dzieciom rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Ch.Udzielona pomoc finansowa w wysokości 3.000 zł została przyznana z przeznaczeniem na wypłatę stypendium uczniowi X realizującemu obowiązek szkolny w Gimnazjum , w związku ze śmiercią opiekuna w wyniku katastrofy, jaka miała miejsce dnia 28 stycznia 2006 roku na terenie M. T. K.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.09.2006r., który wpłynął do tut. Urzędu dn.04.10.2006 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego -postanawiam ocenić stanowiso Strony jako nieprawidłowe UZASADNIENIE Pismem ...

Generowanie strony w 3 ms