Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uczniowie

Czy pomoc materialna dla uczniów - udzielana w formie stypendium socjalnego lub stypendium naukowego za wyniki w nauce, których wysokość i zasady przydzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego - podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 11.03.2004r.: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego ...

Czy szkoła dokonująca sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników szkoły, w stołówce szkolnej jest obowiązana do ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie dnia 06 maja 2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług „ Podatnic ...

Zakres stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535), w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy w związku z poz. 13 i 14 Załącznika Nr 4 do tej ustawy w przedmiocie określenia: 1. jakie podmioty są użytkownikami indywidualnymi w rozumieniu zapisu poz. 14 załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności: czy do grupy tej należą wyłącznie osoby fizyczne, czy do grupy tej należą wszystkie osoby fizyczne niezależnie od tego, czy są użytkownikami danej usługi w zakresie prowadzonej przez siebie samodzielnie działalności gospodarczej, czy w zakresie aktywności pozazawodowej? 2. czy zwolnione z podatku od towarów i usług są wszystkie usługi szerokopasmowego i wdzwanianego dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz użytkowników indywidualnych w zakresie w jakim nie wykorzystują oni dostępu do sieci Internet zapewnionego przez podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy do sieci Internet? Czy za prowadzenie działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy uważa się jedynie sytuację, gdy faktycznie świadczącym tego rodzaju usługę jest sam abonent podatnika, a wyłączone z tego zakresu są przypadki, gdy działa on w ramach odrębnego podmiotu prowadzącego tego rodzaju działalność? 3. czy zwolnione z podatku od towarów i usług są usługi wdzwanianego lub szerokopasmowego dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów lub studentów prowadzących działalność gospodarczą na dostęp szerokopasmowy z wykorzystaniem tego dostępu zapewnionego przez podatnika, 4. czy dla potwierdzenia uprawnień danego podmiotu do zwolnienia świadczonych na jego rzecz usług dostępu do sieci Internet wystarczające są oświadczenia składane przez abonentów, w treści wskazanej w uzasadnieniu niniejszego zapytania? 5. czy podatnik wystawiając fakturę VAT obejmującą usługi dostępu do sieci Internet zwolnione z podatku od towarów i usług zobowiązana jest wskazywać na nich numer załącznika i pozycję wskazującą na podstawę zastosowania zwolnienia?

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi telekomunikacyjne na rzecz abonentów - w tym usługi dostępu do sieci Internet, obejmujące zarówno dostęp wdzwaniany, jak i szerokopasmowy. Jedynie drugi z typów usług daje techniczne możliwości do dalszego świadczenia przez abonentów na rzecz osób trzecich usług na dostęp szerokopasmowy do sieci Internet. Abonentami są zarówno spółki ...Jaki należy wystawić formularz w przypadku wypłacanego stypendium (niekorzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych) małoletnim uczniom?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2004r. (data wpływu do urzędu 08.12.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje że: Jeżeli stypendium przyznawane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego, to warunkiem przyznawania zwolnienia podatkowego jest, aby wysokość oraz ...

Dotyczy opodatkowania otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły oraz opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej.

W dniu 15 września 2004 roku Jednostka złożyła do tutejszego organu wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania: otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły, opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej. Zdaniem Jednostki u ...

Czy wypłacane na podstawie uchwały rady miejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będą zwolnione od podatku dochodowego? Czy jest limit kwotowy do którego stosuje się zwolnienie? Jakie są obowiązki informacyjne związane z wypłatą stypendiów?

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 01.12.2004 r. (uzupełnienie z dnia 14.12.2004 r.) w sprawie stypendiów wypłacanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W myśl art. 21 ust ...

Czy należy wystawić informację PIT-8S studentom pobierającym stypendia w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiolanego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2005 r., który wpłynął w dniu 27.01.2005 r., a który uzupełniono w dniu 02.02.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy stypendia wypłacane uczniom na podstawie uchwały Rady Powiatu, finansowane częściowe ze środków budżetowych są wolne od podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione w ...

Generowanie strony w 17 ms