Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o systemie oświaty

Czy pomoc materialna dla uczniów - udzielana w formie stypendium socjalnego lub stypendium naukowego za wyniki w nauce, których wysokość i zasady przydzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego - podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji na zapytanie złożone w dniu 11.03.2004r.: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego ...

Czy dokonywany przez Urząd Gminy zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego lub zamieszkałego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz jego opiekuna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r., (zmieniam stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 15.12.2004 r. Nr PDF/E/005-1-112/04 w związku z wnioskiem złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie opodatkowa ...

Pytane podatnika dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej do najbliższej dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na podstawie zakupionego przez opiekuna biletu jednorazowego lub miesięcznego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że wnioskodawca w związku z realizacją zapisów art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dokonuje na podstawie zakupionego przez rodziców ucznia lub opiekuna biletu jednorazowego lub miesięcznego, zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publiczne ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do szkoły specjalnej i jego opiekuna w wysokości ceny przedłożonych biletów komunikacji publicznej i koncesjonowanych przewoźników prywatnych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworze stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy przedstawione w wniosku z dnia 05.05.2005 r., który wpłynął w dniu 10.05.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Czy wypłacane stypendia socjalne dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40, czy 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że Strona wypłaca stypendia socjalne dla uczniów na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty. Pytanie strony: Czy do wypłaconych stypendiów należy zastosować zwolnienie art. 21 ust. 1 pkt 40 czy 40b. Zdaniem strony do wypłacanych stypendiów będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40. Ocena prawna stanu faktycznego: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarboweg ...

Czy wypłacona dla uczniów pomoc materialna w postaci stypendium socjalnego na podstawie przepisów o systemie oświaty korzysta ze zwolnienia na podstawie art.21, ust1, pkt 40 czy 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie oboiązki z tego tytułu ciążą na płatniku.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu działając na podstawie art.14a§1 oraz §4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r.,Nr 8 poz. 60 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12. 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza iż przedstawion ...

Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umowy-zlecenia zawartej przez Gminę z osobą fizyczną (nauczycielem), polegajacej na wykonywaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie dowozu do szkoły dziecka autobusem szkolnym (gimbusem)?

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 2005.12.15 (wpływ do tut. organu podatkowego dnia 2005.12.20 ), uzupełnione pismem z dnia 2006.01.09 (wpływ do tut. organu podatkowego dnia 2006.01 ...

Czy stypendia socjalne korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 czy art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 27 lutego 2006 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny: Ze złożonego wniosku wyni ...

Czy w związku z wypłaconymi świadczeniami Urząd Miejski jako płatnik ma obowiązek wystawić informacje o wypłaconych należnościach na podstawie art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE W dniu 22.02.2006 r. - do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierp ...


Generowanie strony w 13 ms