Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: modernizacja

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych Urzad Skarbowy Kraków-Pródnik informuje, że ulgą objęte są wydatki wskazane w Rozporzedzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. ...

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Państwa z dnia 10.01.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w Państwa indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorzystania w 2002 r. z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu remontu i ...

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na pismo z dn. 27.11.2001 r., uzupełnione w dniu 08.01.2003 r. informuje, że stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy ( Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz.78 ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest warto ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 29.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, że: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. podatek docho ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem - czy wydatki poniesione na wykonanie kominka, którym ogrzewany jest dom jednorodzinny (w domu istnieje również ogrzewanie gazowe za pomocą indywidualnego pieca, które służy do podgrzewania wody) podlegają zaliczeniu ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2003 r. w sprawie odliczenia od podatku ulgi z tytułu wydatków poniesionych na zakup rolet aluminiowych zewnętrznych, informuje: Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 7 lutego 2003 r. zwróciliście się Państwo do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z zapytaniem, czy wydatki poniesione przez Państwa na remont i odbudowę zabytkowego budynku mieszkalnego w terminie 2 lat od daty uzyskania przychodu ze sprzedaży użytkowego prawa do lokalu, którym to przychodem finansujecie te wydatki, dają Państwu prawo do zwolnienia z zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodow ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w związku z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

Odliczenia od podatku

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 08.04.2003 r. w sprawie interpretacji i stosowania prawa w zakresie ulgi remontowej uprzejmie wyjaśnia: Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 14 poz. ...

Generowanie strony w 4 ms