Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transfery

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji od miesiąca maja 2003 r. W maju 2003 r. uzyskałem licencję menadżera ds. piłkarzy. Działalność moja polega na transferach zawodników, tj. na pomaganiu zawodnikom w zmianie klubów piłkarskich, jak również na pomaganiu klubom piłkarskim w pozyskiwaniu lub transferach zawodników do innych klubów. Wynagrodzenie menadżera stanowi prowizja od wynegocjonowanych kwot. W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi czy działalność menadżera podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Jeśli tak to w jakiej wysokości ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2004 r. (data wpływu 03.03.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 19.03.2004 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych w ramach licencji menadżera sportu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), ...

Czy przychody uzyskane za transfer zawodnika w przypadku nie podlegania ustawie o podatku od towarów i usług, podlegają ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z wnioskiem z dnia 19.03.2004 r., działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), prezentuje swoje stanowisko w zakresie zapytania dotyczącego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – odnośni ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy opisana transakcja jest dostawą wewnątrzwspólnotową i winna być ujęta w deklaracji INTRASTAT oraz czy podany sposób rozliczania kosztów transportu jest właściwy.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca sprzedaje wyprodukowany przez siebie towar firmie austriackiej. Na fakturze wystawionej przez Spółkę jako nabywca i płatnik występuje firma austriacka. Odbiorcą towaru jest firma z Azerbejdżanu. Miejscem dostawy jest Azerbejdżan. W złożonym piśmie Wnioskująca przedstawia dwa sposoby wywozu towarów do kraju trzeciego: a) ...

Czy jako podatnik podatku VAT mamy obowiązek wystawienia faktury VAT dla potwierdzenia odstąpienia zawodnika, jeżeli tak to jaką stawką należy opodatkować to zdarzenie?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesien ...

1) Czy w związku z transferem po stronie pracowników powstanie przychód do opodatkowania? 2) Czy dotychczasowe wpłaty z tytułu ubezpieczenia na życie nadal będą kosztem uzyskania przychodu spółki? 3) Czy w przypadku kontynuowania ubezpieczenia na życie i jednoczesnego założenia pracowniczego programu emerytalnego wpłaty na obie formy gromadzenia środków będą kosztami uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. od 2000r. opłacała pracownikom do firmy ubezpieczeniowej składki na grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, wydatki te zaliczała w koszty uzyskania przychodu. Składki te były przychodem pracowników opodatkowanym na zasadach ogólnych. Spółka w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych zamierza dokonać transferu środków ...

Czy opłaty pobierane z rachunku klienta w danym roku winny być wykazywane jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w sytuacji kiedy klient nie osiągnął w danym roku przychodu z tego tytułu? Czy w przypadku transferu papierów wartościowych nie będącego ich sprzedażą, z rachunku klienta z jednego biura maklerskiego na inny rachunek klienta w drugim biurze maklerskim, biuro maklerskie dokonujące transferu winno wykazywać koszty związane z prowizją, oraz innymi opłatami?

W dniu 4 marca 2005r. Spółka akcyjna złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego, w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, obowiązana jest do sporządzania informacji PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W składanych informacjach Spółka jest zob ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, tj. jak określić "sumę wpłat", o której mowa w art. 30 ust. 3a updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

Czy opodatkowaniu podlega dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych w przypadku transferu (przelewu) środków zgromadzonych w ramach grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym do pracowniczego programu emerytalnego w ramach przekształcenia grupowego ubezpieczenia w pracowniczy program emerytalny?

W związku z pismem z dnia 13 września 2004r. w sprawie informacji, czy w świetle art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlega dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych w przypadku transferu (przelewu) środków zgromadzonych w ramach grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym do pracowniczego programu emerytalnego w ramach przekształcenia grupo ...

Czy Spółka prawidłowo zalicza operację transferu zawodników do przychodów z chwilą wystawienia faktury?

Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników. Wniosek został przez podatnika uzupełniony dla potrzeb podatku VAT pismem z dnia 21.06.2005 r. Z treści wniosku Jednostki oraz uzupełnienia wynika, że podmiot w ramach prowadzonej działalności dokonuje operacji transferu zawodników, polegających na pozyskaniu lub odstępowaniu zawodników. Na tą okoliczność sporząd ...

Czy Spółka prawidłowo zalicza operację transferu zawodników w koszty uzyskania przychodów z chwilą dokonania zapłaty?

Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników. Wniosek został przez podatnika uzupełniony dla potrzeb podatku VAT pismem z dnia 21.06.2005 r. Z treści wniosku Jednostki wynika, że podmiot w ramach prowadzonej działalności dokonuje operacji transferów zawodników, polegających na pozyskiwaniu czyli zakupie przez Spółkę zawodników lub ...

Generowanie strony w 43 ms