Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmioty powiązane

Czy lokata bankowa zawiera się w zakresie pojęcia "lokata" użytego przez ustawodawcę jako synonim "pożyczki" w art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pdop)” oraz czy lokaty bankowe składane przez podmioty, będące klientami Banku, spełniającymi przesłanki wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 pdop, znajdują się w dyspozycji tych regulacji prawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zgodniez przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe wykonuje czynności, polegające m.in. na przyjmowaniu wkładów pieniężnych. Działalność ta może być wykonywana wyłącznie przez banki. Najbardziej rozpowszechnione w obrocie są lokaty bankowe, a wśród nich lokata overnight – terminowa nie kapitalizowana i nieodnawialna, polegająca ...


Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2002 r. Spółka zawarła cztery umowy pożyczki, na podstawie których zaciągnęła oprocentowane pożyczki u udziałowca (podmiotu zagranicznego) posiadającego nie mniej niż 25% jej udziałów. Zgodnie z postanowieniami tych umów, Spółka miała zapłacić odsetki od udzielonych jej pożyczek w chwili zwrotu pożyczki lub w jakimkolwiek wcześniejszym dniu, jeżeli ...

1. Czy występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez firmę, jeżeli sprzedawca będący spółką niemiecką posiada 100% udziałów w firmie polskiej? 2. Czy zastosowana stawka zerowa jest prawidłowa? 3. Czy z uwagi na fakt posiadania w firmie 100% udziałów przez spółkę niemiecką może ona korzystać z numeru NIP UE firmy polskiej?

R. POLSKA Sp. z o.o. (zwana dalej Podatnikiem) zwróciła się pismem z dnia 16.08.2004r. (data wpływu 19.08.2004r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji. Podatnik współpracuje z firmą R. GmbH mającą siedzibę na terenie Niemiec, która ma w firmie R. POLSKA 100% udziałów, przy czym firmy te działają ja ...

dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 9.11.2004 r. (znak: FG/1030/2004, data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie skutków podatkowych umorzenia ...

Czy transakcje zawierane pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz spółką cywilną, w której współwłaściecielem jest ta sama osoba (50% udziałów w spółce) są dozwolone w myśl przepisów podatkowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2004 r. (uzupełnione o własne stanowisko dnia 03.09.2004 r.) w sprawie zawierania transakcji między podmiotami informuje, że przepisy prawa podatkowego nie regulują zawierania umów pomiędzy p ...

1. Czy wydatki na reklamę prowadzoną poprzez umieszczenie i promowanie znaku firmowego spółki na tafli lodowej, bandach stadionu lodowego oraz kaskach zawodników drużyny hokejowej uważa się za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako reklamę prowadzoną publicznie? 2. Czy w związku z powyższą transakcją spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - uprzejmie wyjaśnia: Z treści przedmiotowego pisma wynika, że wątpliwoś ...

Czy płacone przez Spółkę z o.o. odsetki od pożyczki w kwocie 1.100.000,00 zł udzielonej przez udziałowca posiadającego 100% udziału w kapitale Spółki wynoszącym 900.000 zł będą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny: Udziałowcem spółki z o.o. jest zagraniczna spółka akcyjna posiadająca 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W 2004r. udziałowiec zawarł ze spółką z o.o. umowę pożyczki oprocentowaną w wysokości 5% w skali roku, której spłata (raty miesięczne wraz z odsetkami) ma się rozpocząć w 2005r. Ocena prawna stanu faktycznego: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podat ...

Czy z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka pismem z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu 13.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez organ podatkowy przesłanek art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) . ...

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla transakcji zawieranych z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 11 lutego 2005 r. Nr PD2/423-13/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Generowanie strony w 8 ms