Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada kasowa

Moment obciążenia kosztów uzyskania przychodu wydatkami z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i składek ZUS; data poniesienia czy okres którego dotyczą?

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodów potrącane są w roku podatkowym, w którym zostały poniesione (zasada kasowa). Oznacza to, że wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia, bez względu na fakt, jakiego okresu dotyczą. W art. 22 ust ...

Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczące 2003 r., ale faktycznie poniesione w 2004 r.?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim na pisemne zapytanie z dnia 30.03.2004r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą ...

dotyczy potrącalności kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. P. z dnia 28.05.2004 r. (znak: PFK-0813/962/2004, data wpływu do tut. Urzędu 1.07.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotycz ...

Czy wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2004 r. (oraz składki ZUS i Fundusz Pracy naliczone od tych wynagrodzeń) wypłacone w styczniu 2005 r. według znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 r., czy też w grudniu 2004 r.?

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2004 r. (oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy naliczone od tych wynagrodzeń) wypłacone w styczniu 2005 r. według nowej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 r., czy też koszt uzyskania przychodu w 2004 r.? Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia za miesiąc grudzie ...

Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...


Czy za datę poniesienia wydatku należy uznać datę otrzymania faktury, czy datę zapłaty za nią ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 17.01.2006 r. wpłynął wniosek Państwa o udzielenie pisemn ...

Czy faktury wystawione w styczniu 2005 r. dotyczące okresu rozliczeniowego roku poprzedniego, tj. 2004, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 2005 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60); art. 22 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretac ...

Czy w przypadku wyboru ewidencjonowania kosztów metodą kasową istnieje możliwość ewidencjonowania pozostałych kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wg daty wystawienia faktury zamiast wg daty poniesienia kosztu (dokonania zapłaty)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z dnia 06.09.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 08.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania kosztów w ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć można wydatki poniesione w 2006 r., a dotyczące roku 1999?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 §1 oraz art. 14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20-09-2006 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 22-09-2006 roku), uzupełnionego pismem z dnia 28-09-2006 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 02-10-2006 ...

Generowanie strony w 15 ms