Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasada memoriałowa

Moment obciążenia kosztów uzyskania przychodu wydatkami z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i składek ZUS; data poniesienia czy okres którego dotyczą?

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodów potrącane są w roku podatkowym, w którym zostały poniesione (zasada kasowa). Oznacza to, że wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia, bez względu na fakt, jakiego okresu dotyczą. W art. 22 ust ...

Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczące 2003 r., ale faktycznie poniesione w 2004 r.?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim na pisemne zapytanie z dnia 30.03.2004r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą ...

dotyczy potrącalności kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. P. z dnia 28.05.2004 r. (znak: PFK-0813/962/2004, data wpływu do tut. Urzędu 1.07.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotycz ...

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu zużycia energii elektrycznej ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: data powstania ...

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: data powstania ...

dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za gaz

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 14.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- w części do ...

dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za wywóz nieczystości oraz zużycie energii

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 14.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- w części do ...

dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust.5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków dotyczących opłat za wodę

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 14.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust.5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – w częś ...

Czy podatek od nieruchomości za 2004r. płacony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej należy zaliczyć do kosztów 2004 na podstawie składanej deklaracji do Wydziału Finansowego bez względu na datę jego zapłaty, czy też w tym przypadku obowiązuje zasada zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lutego 2005 roku (wpływ do Urzędu dnia 9 lutego 2005r.) sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z wątpliw ...

Czy opłaty od udzielonego kredytu oraz odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów, w sytuacji gdy podatnik zaciągnął kredyt jako osoba fizyczna a następnie otrzymane środki przekazał w całości do działalności gospodarczej? W którym momencie opłaty i odsetki od kredytu stają się kosztem uzyskania przychodu, przy uwzglednieniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą memoriałową?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje koszty uzyskania przychodów metodą memoriałową. Ze względu na niską dochodowość firmy podatnik zaciągnął pożyczkę w E SA jako osoba fizyczna, a nie jako przedsięb ...

Generowanie strony w 108 ms