Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adres zamieszkania

Na jaki adres należy mieć wystawione rachunki przy budowie domu i czy nadanie numeru jest równoznaczne z zakończeniem budowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

pytanie dot. adresu wykazanego na fakturze, czy należy wystawić notę korygującą w przypadku podania adresu zamieszkania, a nie adresu podanego w zgłoszeniu rejestracyjnym

Stosownie do pisma z dnia 21.11.2003 r., w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie właściwego adresu na fakturach VAT, informuję: Z ww. pisma wynika, że posiada Pan adres zameldowania w Gorzowie Wlkp. ul. X, zaś zamieszkania w Gorzowie Wlkp. ul. Y. W dokumencie NIP-1 z ...

Na jaki adres powinny być wystawiane faktury VAT dotyczące modernizacji nowo budowanego lokalu mieszkalnego ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm./ w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r. w sprawie wyjaśnienia, na jaki adres powinny być wystawiane faktury VAT dotyczące modernizacji nowo budowanego lokalu mieszkalnego, informuje: Podatek dochodowy od osób, o których mowa w ...

W związku z zatrudnieniem na zasadzie umowy o pracę obywatela Libanu na stałe zamieszkującego w Arabii Saudyjskiej, z obowiązkiem świadczenia pracy handlowca poza terytorium Polski (w Arabii Saudyjskiej) prosimy o udzielenie odpowiedzi czy pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fiyzycznych od wypłaty wynagrodzeń należnych w/w pracownikowi dokonuje się potrącenia 1/12 kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2004r. (data wpływu 13.12.2004r.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają ...

Czy można skorzystać z odliczeń na remont, gdy na fakturze dokumentującej wydatki nie zapisano nazwy miejscowości, lecz pozostałe dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa ulicy i nr domu, kod pocztowy NIP są poprawne.

Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach okreś ...

Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych poza granicami kraju z tytułu występów grupy muzyków w miejscach publicznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 06 stycznia 2005r. (uzupełnionego w dniu 21 stycznia 2005r. oraz w dniu 10 lutego 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Czy dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz czy wymagane jest pozwolenie na prowadzenie działalności wydane w Polsce?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 par. 1, art. 14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 30.03.2005r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 ...

Czy zeznanie podatkowe, zawierające odliczenia od podatku z tytułu ulgi remontowej, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca położenia remontowanego budynku mieszkalnego czy właściwym według miejsca zamieszkania podatnika?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatników przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2005 r., (wpływ do Urzędu 17 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa p ...

Czy w opisanej sytuacji jestem zobowiązny do złożenia zeznania podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2.05.2005r. (data nadania 27.04.2005r., uzupełnionym w dniu 19.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej ...

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na imię i nazwisko z podaniem adresu miejsca zamieszkania osoby prowadzącej indywidualnie działalność gospodarczą z pominięciem nazwy oraz adresu siedziby firmy ?

Strona zwróciła się w dniu 16.06.2005 r. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu związanego z czynnościami opodatkowanymi z faktury wystawionej na imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania osoby prowadzącej indywidualnie działalność gospodarczą bez podania n ...

Generowanie strony w 22 ms