Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obuwie

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: jaja strusie, mięso i wyroby z mięsa strusiego, odzież wykonana ze skór strusich, galanteria wykonana ze skór strusich, obuwie wykonane ze skór strusich i skóra strusia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione w dniu 03.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: jaja strusie – sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 01.24.20-00.90 – „jaja w skorupkach, pozostałe” wymieniono w poz. 8 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Czy ekwiwalenty za używanie odieży i obuwia własnego zamiast roboczego, przyznane pracownikom na podstawie art. 237 Kodeksu pracy - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na pismo z dnia 11 lutego 2004 r., Nr OPS.IIL8112-20/FB/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Przepis art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Stawka podatku VAT dla usług naprawy obuwia.

Odpowiadając na pismo z 18.06.2004r. w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie opodatkowania usług naprawy obuwia informuję: Zgodnie z § 39 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), w okresie do ...

Do jakiego zakresu numeracji metrycznej Spółka ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 7%, dokokując sprzedaży obuwia dziecięcego?

Jak podano w złożonym zapytaniu Spólka dokonuje sprzedaży produkowanego przez nią obuwia dziecięcego i jej zdaniem 1 maja 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy o VAT ma prawo do stosowania stawki 7% przy sprzedaży obuwia dziecięcego o numeracji meatrycznej do 25 cm dla dziewcząt oraz do 26 cm dla chłopców. Określając numerację Spółka posiłkuje się przepisami branżowymi - Polską Normą "Obuw ...

Podatnik pyta czy w świetle przestawionej opinii właściwym jest stosowanie stawki VAT 7% dla butów dziecięcych (PKWiU 19.30.23-50.10) klasyfikowanych jako buty o długości podeszwy wewnętrznej do 24 cm?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem z dnia 25 października 2004 r. (doręczonym dnia 27 ...


Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane w 2005 r. pracownikom za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, a także za pranie odzieży roboczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 26 stycznia 2005r. Jednostka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, w oparciu o zarządzenie Rektora Uczelni, wydane w zwiazku z art. 237 Kodeksu Pracy, wypłaca pracownikom ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży i obuwia własnego, zamiast roboczego, lub za prani ...

"Czy w związku z wykonywaną pracą może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość odzieży ochronnej (fartuch, kamizelka), obuwia odpowiedniego do pracy stojącej, oraz czy do w/w kosztów można zaliczyć wartość biletu miesięcznego na MPK?"

STAN FAKTYCZNY Prowadzi Pani działalność gospodarczą - salonik Prasowy firmy ..................... na podstawie umowy partnerskiej zawartej z tą firmą. Z podatku dochodowego rozlicza się Pani na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dojeżdża Pani autobusem miejskim. Zwraca się Pani z ZAPYTANIEM: czy w związku z wykonywaną pracą może Pani zaliczyć ...

Czy ekwiwalenty wypłacane na podstawie "Wewnętrzngo regulaminu przydziału odzieźy roboczej i ochronnej oraz środkół ochorny indywidualnej" wynikającego z przepisów art. 237(7) § 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy, powinny być wyłączone z podstawy opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ jako ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku instytucji medycznej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Płatnik prosi o interpretację zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczacej ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego. Płatnik uważa, że świadczenia te, przekazane pracownikom zgodnie z normami prawa pracy i bhp, mieszczą sie w nowym zakresie zwolnienia dla " świdczeń rzeczowych i ekwiwalentów za te świadczenia, przysługujacych na podstawie przepisów o bezpieczenstwie i higienie pracy " i są nadal wolne od podatku .

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2005 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: – ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.02.2005 roku płatnik zwrócił się z wnioskiem o udzie ...

Generowanie strony w 19 ms