Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: służba

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wypłacony na podstawie § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.03.2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 565) żołnierzom odbywającym nadterminową zasadniczą służbę wojskową.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 29.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. W skierowanym do tut. Organu podatkowego piśmie zawar ...

Czy wypłata (oprócz świadczenia głównego) dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz premii przysługujących poborowemu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy rodzi obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia 2004 roku (wpływ do Urzędu 26 stycznia 2004 roku) nr GB 0724- VI/3/AT/04, uzupełnione pismem z dnia 13 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego, wyjaśnia się co następuje: Z ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i świątecznej, wypłacone przez spółkę osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową?

Spółka, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, zatrudnia osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową wypłacane jest świadczenie w wysokości 640,00 zł miesięcznie oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i w święta. Za pracę w godzinach nocnych i w święta firma wypłaca wynagrodzenie, od którego nie nalicza i nie odprowadza ...

Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego świadczenia pieniężne (nagroda, premia, ekwiwalent za niewykorzystany urlop) wypłacane poborowemu, odbywającemu służbę zastępczą?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - tekst jedn. ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 23.06.2005 r. (data wpływu do tut. organu 28.06.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Czy równoważnik pieniężny otrzymany przez żołnierza służby nadterminowej w zamian za wyżywienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana........... z dnia 06.06.2005r ( uzupełnionego pismami w dniach: 29.06.2005r. oraz 13.07.2005 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie : czy równoważnik pieni ...

Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik spełniał przesłanki do uzyskania zwolnień przedmiotowych wym. w art. 21 ust. 1 pkt 20 i 83 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004-2007?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy od kwoty wypłacanego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, funkcjonariuszowi celnemu należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy limit w wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie jest limitem jednorazowym czy jest to limit roczny – odnawialny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery określony w przepisach art. 20a ustawy o Służbie Celnej oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych za dodatek za rozłąkę przysługujące pracownikom czasowo przeniesionym można odnieść do żołnierzy zawodowych pełniących kadencję na stanowisku służbowym wyznaczonych na to stanowisko poza miejscowością zamieszkania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 55 ms