Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ egzekucyjny

Czy faktura dokumentująca sprzedaż w trybie egzekucji podpisana przez Komornika Sądu Rejonowego jest ważna?

Stosownie do treści art. 12a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) - Organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 i z 1996 r. Nr ...

- dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do czynności sprawowanych przez komorników sądowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku w piśmie z dnia 4.06.2004 r., znak: US.I-2-443-/13/04, w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do czynno ...

Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest komornikiem sądowym działającym przy sądzie rejonowym. Podatnik świadczy usługi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), nie uznaje się za podatnik ...

Czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

dotyczy: zapytania z dnia 03.05.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej - czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług od sprzedaży nieruchomości (budynku) w postępowaniu egzekucyjnym. Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Z przepisu art. ...

Czy komornik sądowy w sytuacji, gdy nie wykonuje czynności egzekucyjnych w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przy sprzedaży nieruchomości:1) jest płatnikiem podatku od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy nieruchomości będącej własnością dłużnika ? 2) ma obowiązek wystawiania w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzającej dokonanie dostawy nieruchomości ?

W będącej przedmiotem wniosku sprawie egzekucyjnej Komornik Sądowy na żądanie wierzyciela wszczął egzekucję sądową do majątku dłużnika dokonując zajęcia nieruchomości. Na dzień 24 marca 2005r. został wyznaczony termin licytacji nieruchomości, w wyniku której dojść może do wyłonienia przyszłego jej nabywcy. Dalsze czynności egzekucyjne, w wyniku których może dojść do nabycia nieruchomości, a więc p ...

Czy wydanie przez Komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji na kwotę zasądzoną przez sąd będącą jedynie częścią wierzytelności może być podstawą do spisania całej kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 15 grudnia 2004 r.). Zgodnie z sytuacją opisa ...

Czy organ celny jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz czy działania podejmowane przez ten organ „z urzędu” jako przez organ władzy publicznej podlegają zwolnieniu określonemu w przepisie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe czynności podlegają w/w zwolnieniu.

Stan faktyczny: Dyrektor izby celnej, jako organ właściwy w sprawach likwidacji ruchomości, przyjętych na własność Skarbu Państwa na podstawie rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu w sprawach celnych, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz w postępowaniu dotyczącym likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy, a znajdujących się w dyspozycji organów celnych oraz ...

Kto powinien opodatkować kwotę zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez Urząd Skarbowy od byłego pracodawcy?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.08.2005 r. wniesionego przez pana .... , na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 5.08.2005 r. Nr .... uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2 ...

Czy kwota netto, tj. 35.294,76 zł może być zaksięgowana w koszty uzyskania przychodów oraz czy kosztem uzyskania przychodu są wszystkie opłaty sądowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. UZASADNIENIE W dniu 22.03.2006 r. - do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ...


Generowanie strony w 38 ms