Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remonty

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych Urzad Skarbowy Kraków-Pródnik informuje, że ulgą objęte są wydatki wskazane w Rozporzedzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. ...

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Państwa z dnia 10.01.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w Państwa indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorzystania w 2002 r. z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu remontu i ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie interpretacji ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlega: sprzedaż bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT oraz sprzedaż materiałów i usług (robót bud ...

Odliczenia od podatku

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na pismo z dn. 27.11.2001 r., uzupełnione w dniu 08.01.2003 r. informuje, że stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy ( Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz.78 ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest warto ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 29.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, że: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. podatek docho ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem - czy wydatki poniesione na wykonanie kominka, którym ogrzewany jest dom jednorodzinny (w domu istnieje również ogrzewanie gazowe za pomocą indywidualnego pieca, które służy do podgrzewania wody) podlegają zaliczeniu ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2003 r. w sprawie odliczenia od podatku ulgi z tytułu wydatków poniesionych na zakup rolet aluminiowych zewnętrznych, informuje: Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 ...

Odliczenia od podatku

Pismem z dnia 30.03.2003 r. data wpływu 1.04.2003 r. Wasze Zgromadzenie wystąpiło z zapytaniem w trybie art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość dokonywania odpisów podatkowych z tytułu remontów pokoi mieszkalnych zajmowanych przez członkinie Zgromadzenia, a znajdujących się w Domu Zakonnym. W dalszej ...

Generowanie strony w 6 ms