Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: projekt wynalazczy

Czy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach, której osiągnął przychód z tytułu opłaty licencyjnej (otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji ) za przeniesienie na rzecz podmiotu mającego siedzibę poza granicami Polski prawa stosowania wynalazku chronionego patentem ma prawo do zastosowania względem tego przychodu kosztów uzyskania, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w wysokości 50% uzyskanego przychodu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na budowie jaskiń solnych. W związku z prowadzoną działalnością posiada Pani prawo do stosowania wynalazku chronionego patentem, udostępnione przez inny podmiot. Ponadto, posiada Pani także prawo do udzielania licencji innym podmiotom. Zamierza Pani udzielić licencji na wykorzystanie powyższego wynalazk ...

Czy wypłacone wdowie wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu zalicza się do masy spadkowej?

W art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 16 z 1997 r., poz. 89 ze zm.) o podatku od spadków i darowizn ustawodawca określił zakres przedmiotowy podatku, zgodnie z którym podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tyt ...

Czy od otrzymanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia i ustawowych odsetek za stosowany w latach 1989-1991 pracowniczy projekt wynalazczy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że : - Podatnik jest autorem pracowniczego projektu wynalazczego, prawo do patentu przysługiwało pracodawcy, - projekt wynalazczy stosowany był w firmie w latach 1987 – 1991, wynagrodzenie za jego stosowanie otrzymał podatnik w wyniku wyroku sądowego w 1993r., - otrzymane wynagrodzenie w 1993r. nie obejmowało jednak części produkcji wyrobów objętych projektem ...

Czy wynagrodzenie otrzymane w związku ze stosowaniem rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku stanowi przychód z praw majątkowych dla twórców projektu wynalazczego?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2003 r. (data wpływu: 08.12.2003 r.) znak: 486/2003 w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Wynagrodzenie otrzymane w związ ...

W jakiej wysokości przysługują twórcy koszty uzyskania przychodów w związku z opracowaniem projektu będącego nowatorskim rozwiązaniem?

Odpowiadając na pismo z dnia 12.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.), informuje: Pytanie dotyczy wysokości kosztów uzyskania przychodów twórcy projektu . Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 1 ...

Kiedy przysługują podatnikowi 50% koszty uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.04.2004 r. dot. 50% kosztów uzyskania przychodu informuje: - zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. n ...

Czy zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z przepisu przejściowego art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r dotyczy także przekazania firmie do użytku na podstawie stosownych umów znaku towarowego oraz licencji do projektów wynalazczych, objętych przepisami prawa własności przemysłowej?

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z p. zm.) - zwanej w dalszej części ordynacją podatkową - Urząd Skarbowy w Brzegu stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toc ...

Czy do wypłaconych współautorowi projektu racjonalizatorskiego wynagrodzeń za korzystanie w okresie od 1995 do 1999 r. przez przedsiębiorcę z tego projektu racjonalizatorskiego, mają zastosowanie 50 % koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy projekt ten powstał poza zakresem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy i został przyjęty do stosowania przez przedsiębiorcę w 1994 r. ?

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela określa się w wysokości 50% w stosunku do uzyska ...

Czy zasądzone wyrokiem sądu, a wypłacone przez były zakład pracy odsetki ustawowe od przedawnionego wynagrodzenia z tytułu stosowania pracowniczego wynalazku korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2004 r. (data wpływu do Urzędu 27.10.2004 r., znak: OP/076/GJ/190/04) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego udziela poniższej informacji: Z przedstawionego we wniosku sta ...

dotyczy opodatkowania nabytych przez spadkobierców odsetek zasądzonych wyrokiem sądu z tytułu nieterminowego wypłacania oraz zaniechania wypłacania wynagrodzenia za projekt wynalazczy

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, po rozpatrzeniu pani wniosku z dnia 4.02.2005 r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 7.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowana przepisów prawa podatkowego w podatku od spadków i darowizn, stw ...

Generowanie strony w 68 ms