Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Numer Identyfikacji Podatkowej

Zapytanie dotyczy wymogów rejestracyjnych dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany nieprawidłowej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej pismem z dnia 5 lutego 2004 r. nr PD-II/423/US/1/04 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu, w części dotyczącej wymogów rejestracyjnych d ...

Czy po przekształceniu przedsiębiorstwa NIP pozostaje bez zmian?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Olkuszu 12.01.2004r.) dotyczące: obowiązku i sposobu obliczania ustawowych terminów do złożenia w urzędzie skarbowym przez podmiot skomercjalizowany : 1) zgłoszenia identyfikacyjnego ...

Czy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony z faktury, która nie zawiera numeru NIP sprzedawcy a jedynie REGON?

Stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. W rozumieniu ust. 2 art. 19 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwie ...

Czy poszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu kurów i szkoleń oraz działalności handlowej, prowadzonej w ramach spółki cywilnej, o działalność polegającą na prowadzeniu szkół średnich i policealnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996r. Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zmian.) może byc prowadzone pod wspólnym numerem identyfikacji podatkowej zwanym dalej NIP nadanym spółce cywilnej.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 z późniejszymi zmianami) obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymaniu NIP podlegają: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami ...


Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach spółki małżeńskiej posługującej się moim nr NIP. Czy mogę prowadzić drugą działalność gospodarczą samodzielnie i rozliczać podatek VAT niezależnie od obecnie prowadzonej działalności ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 08.01.93r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o który ...

Czy gospodarstwo pomocnicze powołane przez organy władzy publicznej do wykonywania określonych zadań jest w tym zakresie podatnikiem podatku VAT, czy stanowi oddział, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o VAT z dnia 08.01.1993 r., czy po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 07.05.2004 r. w sprawie wątpliwości Jednostki czy Ośrodek, będący gospodarstwem pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i czy nadal będzie posługiwał się nadanym numerem identyfikacji podatkowej NIP oraz w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku importu towarów na przełomie kwietnia i maja 2004r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2004 r. w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz pomyłki zawartej na fakturze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: jak wynika z treści pisma, firma s ...

Czy Zakład Usług Niemedycznych będący oddziałem może posługiwać się w sprawach nie związanych z VAT np. w podatku PIT-4 – numerem identyfikacji podatkowej nadanym dla oddziału ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 10.05.2004 r., znak: L.Dz. 1051/2004 zapytanie uzupełnione pismem z dnia 25.05.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) znak: L.dz. 1203/2004 informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w odniesi ...

Czy Numer Identyfikacji Podatkowej NIP dotyczy tylko podatku VAT, zaś do rozliczeń pozostałych (ZUS, PFRON, podatek dochodowy od osób fizycznych, itp.) obowiązują uprzednio nadane numery NIP (inny dla Instytutu i inne dla kazdego RZD)Czy po 1 maja 2004 r. operacje gospodarcze pomiędzy Instytutem, RZD, oraz między poszczególnymi RZD moga być dokonywane notami wewnętrznymi. Jak w RZD dokonujemy sprzedaży - przesunięcia do innego RZD np. zboża winien być wykazywany obrót z tego tytułu, czy są to pozostałe przychody operacyjne ?

Uprzejmie wyjaśniam, co następuje: - stosownie do art. 2 ustawy o NIP ( Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm. ) obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają podmioty będące na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne zwane dalej " płatnikami składek ubezpieczeniowych " podmioty te otrzymują, NIP i są zobowiązane do posługiwania się nadanymi im NIP w ...

Generowanie strony w 80 ms