Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od udziału kapitałowego

Dotyczy opodatkowania wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki jawnej przez wspólnika oraz zaliczenia wypłaconych kwot do kosztów uzyskania przychodów przez pozostałych wspólników oraz o określenie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych przez wspólników spółki jawnej z tytułu wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), w związku ze złożonym pismem dotyczącym opodatkowania wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki jawnej przez wspólnika oraz zaliczenia wypłaconych kwot do kosztów uzyskania przychodów przez pozostałych wspólników, Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej.

Działając na podstawie przepisu art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia niniejszym pismem wyjaśnienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 8 maja 2003 r nr PD-I-415-04/JJ/03, w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej, gdyż jest n ...

W jaki sposób opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetki od kapitałów dotacji funduszu poręczeniowego i pożyczkowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zgłoszone przez S.A. zapytanie, znak: L. dz. 1076/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 roku (do tutejszego urzędu wpłynęło 25 sierpnia 2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu opodatkowan ...

Jak należy ustalić moment uzyskania przychodu, w przypadku gdy udział kapitałowy będzie wypłacany byłemu wspólnikowi spółki jawnej przez pozostających w spółce wspólników w ratach, zgodnie z zawartym z tymi wspólnikami porozumieniem ?

Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko Pana X zam.... zawarte we wniosku z dnia 13.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Jak należy ustalać dyskonto przy wykupie obligacji nabytych wcześniej w drodze spadku lub darowizny?

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka wykonuje czynności płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego co do zasady w wysokości 19% od przychodów z dyskonta i odsetek uzyskanych przez posiadaczy obligacji (w tym obligacji emitowanych przez Skarb Państwa). Opisane czynności wykonywane są w oparciu o: art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lip ...

Czy wypłata odsetek od pożyczki udzielonej przez Komandytariusza spółce komandytowej z siedzibą w Poznaniu jest kosztem uzyskania przychodu dla zakładu Komandytariusza w Polsce.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 27.12.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: 1. czy wypłata odsetek od pożyczki udzielonej przez Koma ...

czy od zapłaconych odsetek od udziału kapitałowego wypłaconych dla wspólnika spółki jawnej w związku z jego wyłączeniem z tej spółki należy potrącić podatek dochodowy?

Stan faktyczny Z pism płatnika wynika, że w dniu 12.03.2002 r. Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Białymstoku pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki, a w dniu 19.12.2002 r. Sąd postanowił o wyłączeniu wspólnika. Spółka wypłaciła wkład w kwocie 21.000 zł oraz sporządziła bilans w wartości zbywczej spółki na dzień 28.02.2002 r., zgodnie z zawartą ugodą. Ponieważ pełnomocnik wyłączonego wspólnika /ż ...

Spółka pragnie potwierdzić, w którym momencie powinna zaliczyć odsetki od kredytu/pożyczki zaciągniętego/-ej i wydatkowanego/-ej na zakup udziałów/akcji w spółce do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy otrzymane odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej stanowią inne źródła przychodu niż przychody z działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to jak są opodatkowane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy wypłacone przez spółkę jawną odsetki od udziału kapitałowego wspólnika pomniejszają jego dochód podatkowy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 53 ms