Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie w naturze

Co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu nieruchomości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przychodów z najmu oraz uwzględnienia podatku do towarów i usług w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osó ...

Czy po stronie wynajmującego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu najmu ww. lokalu podlega sama wartość czynszu określona w umowie, czy też dodatkowo opłaty eksploatacyjne i administracyjne związane z wynajmowanym lokalem i wynikające z umowy najmu?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 8.10.2003 r. (uzupełnione w dniu 7.11.2003 r.) w zakresie opodatkowania zryczałt ...

Czy udzielane przez Urząd Miejski świadczenia w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2004 r., Nr FB 3343/MB/7/2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ...

Wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez lokatorów, wykonujących prace porządkowe pełniąc funkcję dozorcy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie stosownie do treści art.14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela wyjaśnień: Zakład Usług Administracyjnych "..." zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez lokatorów, wykonujących prace porządkowe pełn ...

W jaki sposób należy rozumieć sformułowanie „wartość wygranych” zawarte w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego firma X zajmuje się organizowaniem konkursów oraz gier losowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. W związku z wręczaniem nagród z tytułu wygranych w grach i konkursach powstały wątpliwości co do prawidłowego zdefiniowania „wartości wygranych”. Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 1 ...

Spółka z o.o. wypłaca ekwiwalenty pieniężne zwolnionemu pracownikowi za nie wydane w naturze świadczenia rzeczowe: środki czystości (typu: mydło, krem do rąk, pasta bhp), oraz zimne i gorące napoje. Za powyższe świadczenia ustalono kwotę w wysokości 370 zł. Zwrócili się Państwo z zapytaniem czy ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe są wolne od podatku ?

Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz mając na względzie obowiązujące unormowania prawne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spełnione są uwarunkowania wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ponieważ w stanie prawnym obowiązującym w 2004 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

Czy w roku 2004 wolne od podatku dochodowego są kwoty wypłacane pracownikom wykorzystującym własne samochody do celów działalności gospodarczej pracodawcy w jazdach lokalnych i zamiejscowych? Jaki skutki podatkowe wywoła zawarcie z pracownikiem umowy użyczenia jego prywatnego samochodu do celów działalności pracodawcy?

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 poz. 926 ze zm.) obowiązującym do 31.12.2003 r. wolne od podatku dochodowego były kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy: a) w celu odbycia podroży służbowej (jazdy zamiejscowej) - do wysokości n ...

1. Czy wartość otrzymanego bonu Podatnik powinien wykazać jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?2. Jak w przedstawionym stanie faktycznym zależałoby zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych udokumentowany tą fakturą?

Stan faktyczny: Podatnik w 2003r. zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej towary handlowe. Część faktury za zakupiony towar została opłacona bonem otrzymanym przez Podatnika za uzbierane punkty premiujące zakupy dokonane w tym sklepie, a część gotówką. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Czy przekazanie w naturze świadczeń BHP pracownikom, nałożone odrębnymi przepisami jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy ich zakupie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie świadczenia rzeczowego BHP przeznaczonego następnie dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy ...

Czy przekazanie umundurowania, wynikające z odrębnych przepisów stanowi wydanie towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie umundurowania dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Służby przy wykonywaniu czynności służbowych mają prawo do otrzymywania bezp ...

Generowanie strony w 12 ms