Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaopatrzenie

Czy podlega opodatkowaniu zapomoga po poległym w czasie wojny mężu, wypłacana przez Urząd Opieki Społecznej w Ravensburgu?

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 74 lit.b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin - pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwi ...


1. Czy dostawa paliwa na statek kuter hydrograficzny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0 % czy według stawki 22 %? 2. Strona prosi ponadto o zdefiniowanie pojęcia "na pełnym morzu" zawartego w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatnika z dn ...

Podatnik zapytuje jakie dokumenty jednoznacznie potwierdzają spełnienie warunków okreslonych w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20 września 2005 roku (data wpływu 22.09.2005r.), uzupełnionego pismami z dnia 10 i 11 października 2005 roku (data wpływu 12.10.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Czy towary wymienione we wniosku zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług mogą być zaliczone do towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach świadczonych usług transportu międzynarodowego - przewóz osób środkami transportu lotniczego nabywają towary przeznaczone do obsługi pasażerów w rejsa ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy dostawie wyposażenia narzędzi i materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych na promie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.06.2006 r. (data wpływu 29.06.2006 r.), uzupełnionego w dniu 02.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług ...

Czy dostawa towarów opisanych we wniosku, przeznaczonych do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych podlega opodatkowaniu stawką 0%?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. S.A. w ramach świadczonych usług transportu międzynarodowego nabywa towary przeznaczone do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych. Do towarów tych należą: - tow ...


Co należy rozumieć przez użyte w art. 83 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług sformułowanie „dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w świetle art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług dla sprzedaży paliwa służącego bezpośrednio zaopatrzeniu ww. jednostek prawidłowe jest zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 52 ms