Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środki własne

Podatek od towarów i usług

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Fn. III 3328/140/2003 z dnia 7.10.2003 r. dotyczące stosowania stawki VAT 0% od usług finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, wyjaśnia: Zgodnie z przepisem § 62 ust. 1 rozporz ...


- w sprawie odliczenia podatku naliczonego i rozliczenia podatku należnego przy realizacji inwestycji współfinansowanej z programu phare Unii Europejskiej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na otrzymane w dniu 13.10.2003 r. pismo wyjaśnia: Ze złożonego pisma wynika, iż Fundacja jest w okresie realizacji inwestycji współfinansowanej z programu Phare Unii Europejskiej. Inwestycja polega na modernizacji istniej ...1.Czy przy tego rodzaju operacjach należy naliczać różnice kursowe, a jeżeli tak to pomiędzy jakimi kursami?2.Czy różnice te będą stanowiły dla celów podatkowych przychody lub koszty uzyskania przychodów?

Stan prawny sprawy: Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Różnice te – jak wynika z postanowień art. 12 ust. 3 zdaniem 2 ww. ustawy - powstają pomiędzy dniem ...

Opodatkowanie podatkiem VAT budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu , finansowaną w części ze środków programowych Unii Europejskiej PHARE SSG 2002 a wpozostałej części fanansowanej z własnych środków gminy.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.05.31 nr IDZP-IV/7024/28/ 2004 (data wpływu 2004.06.03) uzupełnionego pismem z dnia 2004.06.03 (data wpływu 2004.06.14) w sprawie udzielenia informacji na temat: opodatkowania podatkiem VAT budowy kanalizacji ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na działce będącej własnością rodziców zbudowany został dom, który według oświadczenia Strony w całości finansowany był z jej środków własnych. Z dołączonej do wniosku umowy realizacyjnej wynika, iż rodzice są współużytkownikami wieczystymi gruntu, na którym został wybudowany dom. Zdaniem Strony w przypadku darowizny działki wraz z domem przez rodziców na jej rzecz podstawą opodatkowania będzie wartość działki wraz z wartością domu, a poczynionych przez nią nakładów nie można uznać za ciężar darowizny.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z poźn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 26.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 10.02.2005 r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego i skutki podatkowe z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2003 r. (data wpływu do Urzędu) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze ...

Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, którego zakup został sfinansowany z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowią koszt uzyskania przychodu dla Zakładu Pracy Chronionej ? Czy równowartość tych odpisów amortyzacyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ?

Jako zakład pracy chronionej jest Pan zobowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten tworzony jest m. in. z 90% odpisów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z przepisami z tego Funduszu może Pan m. in. finansować wydatki na zakup i modernizację środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalnośc ...

Generowanie strony w 38 ms