Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potrącenie zobowiązań

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 4.12 ...

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia ze strony urzędu skarbowego postępowania polegającego na przejęciu wymagalnej, nieprzedawnionej wierzytelności na poczet przyszłego czy też już należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niezapłaconego podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004 r., które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 25.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 10.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela następującej informacji: Podatnik w złożonym piśmie składa zapytanie pyta o możliwo ...

dotyczyy kwestii traktowania różnic kursowych jako kosztów uzyskania przychodów w nawiązaniu do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wzajemnego potrącenia wierzytelności.

Dnia 1 marca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o. o., uzupełnione dnia 09.04.2004 r. o dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku, dotyczące kwestii: traktowania różnic kursowych jako kosztów uzyskania przychodów w nawiązaniu do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm ...

1. Czy kwota strat z lat ubiegłych odliczana w deklaracjach miesięcznych roku podatkowego, za który w zeznaniu rocznym osiągnięto stratę podatkową może być odliczona w kolejnych latach podatkowych? 2. Czy kwoty przekazane na rachunek funduszu za okresy lat ubiegłych, w których nie dokonywano odpisów, z uwagi na zawieszenie ZFŚS, będą kosztem uzyskania przychodów w latach dokonania wpłat? 3. Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu umów najmu, dzierżawy w sytuacji, gdy czynsz jest płatny z dołu? 4. Kiedy koszty związane z przedmiotem najmu będą stanowić koszty podatkowe, czy w miesiącu zarachowania, czy też z chwilą powstania przychodu podatkowego, czyli w terminie płatności? 5. Czy uregulowanie przez kontrahenta należności z tytułu umów najmu, dzierżawy przed terminem płatności określonym na fakturze powoduje powstanie przychodu w momencie zapłaty (lub kompensaty), czy przychód podatkowy powstaje w terminie wymagalności? 6. Kiedy powstaje przychód podatkowy w przypadku obciążania najemcy (dzierżawcy) kosztami korzystania z telefonów, dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, w sytuacji, gdy faktury są wystawiane za ten miesiąc na koniec miesiąca, a termin płatności przypada w miesiącu następnym, a sprzedawca nie jest bezpośrednim dostawcą, a jedynie refakturuje usługi?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. S.A. w S. z dnia 1.04.2004 r. (znak: NF/04/2004/1, data wpływu do tut. Urzędu 5.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższ ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy kompensata wzajemnych zobowiązań może zostać uznana za potwierdzenie zapłaty w przypadku eksportu usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 19.05.2004r uzupełnione pismem z dnia 28.05.2004r w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z § 64 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z ...

dotyczy stosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, w przypadku gdy dane nabywcy nie zostały zidentyfikowane w systemie VIES

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004 r. (znak: NF/05/2004/2, z datą wpływu 11.05.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: I. Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług przy dostawie wewnątrzwspólnotowej, w przypadku gdy dane ...


Czy kompensata naszego zobowiązania wobec kontrahenta z naszą należnością wobec tego samego kontrahenta w trybie art. 498 i 499 kodeksu cywilnego uprawnia nas do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji VAT-7), zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 16.09.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 17.09.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wykonanej na towarach kontrahenta sprowadzonych na polski obszar celny (uszlachetnianie czynne)

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 26.05.2004 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje jak niżej: Z pisma spółki wynika, iż podatnik do ...

Czy prawidłowe jest wycenienie należności i zobowiązań rozliczonych za pomocą kompensaty stosując odpowiednio kurs kupna i sprzedaży banku, z którego korzysta spółka z dnia dokonania kompensaty i czy różnice kursowe powstałe na tej operacji będą zaliczane do przychodów i kosztów podatkowych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 07.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy prawidłowe jest wycenienie należności i zobowiązań rozliczonych za pomocą kompensaty sto ...

Generowanie strony w 6 ms