Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały

Czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ich własność samochodów, motocykli i rowerów wykorzystywanych w pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.01.16 (wpływ 2004.01.19) nr Fn 0717-2/2004 informuje, co następuje: Wątpliwość Wasza dotyczy kwestii, czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ...

Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej naliczania podatku VAT od materiałów budowlanych opodatkowanych stawką 22%, sprzedawanych w ramach usług budowlanych wykonywanych w budynkach mieszkalnych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 15 maja 2004 r. (data doręczenia – dnia 18 ma ...

dotyczy zasad ewidencjonowania w kosztach działalności zakupu butli gazowych oraz obowiązku ujęcia ich w sporządzanym spisie z natury,

Z opisanego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik zakupił butle w ilości 878 sztuk w cenie jednostkowej 33 zł., które napełnia gazem propan butan. Klient zakupuje tylko gaz a butla jest następnie odbierana pusta. Butle mają w tym stanie charakter opakowania zwrotnego, za które klient nie płaci. W oparciu o § 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra ...

Pytanie podatnika dotyczy stosowania obniżonej stawki od całej wartości usługi wraz zmateriałami wykorzystanymi przy wykonaniu danej usługi. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług dekarskich.

W związku z pismem z dnia 08.06.2004 r. (data złożenia pisma w tut. urzędzie 09.06.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, c ...

Czy do wartości usługi budowlanej można wliczyć wartość zużytych materiałów?

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towar należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiote ...

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż wykonuje on roboty budowlano – montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym polegające na wytworzeniu z własnego kamienia naturalnego parapetów, schodów i posadzek oraz ich montażu w budynkach mieszkalnych (PKOB 11). Spółka zawiera umowy na wykonanie np. parapetów z kamienia naturalnego wraz z ich montażem w mieszkaniach czy willach. Materiały do wykonania zlecenia opodatkowane są stawką podatku w wysokości 22% natomiast usługa wg stawki 7%. Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych Spółka ewidencjonuje przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą: 1. prawidłowego opodatkowania świadczonych usług a konkretnie: - czy przedmiotowa usługa winna być opodatkowana w całości stawką podatku właściwą dla zadania, czyli w tym wypadku 7%, czy też winny być osobno zafakturowane zużyte materiały własne według stawki 22% a osobno robocizna według stawki 7% ? - jak w przypadku odrębnego opodatkowania materiałów oraz usługi montażu prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego ? 2. obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących obywatelami państw członkowskich w przypadku gdy osoby te odbierają towar w Polsce lub jest on im dostarczany przez Spółkę transportem własnym albo zleconym.

Ad.1 Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyc ...


Według jakich zasad i stawek podatku od towarów i usług należy opodatkować czynność świadczenia w kraju usług dekarskich do realizacji których podatnik zużywa określony materiał, surowiec?

Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach rozumie się przez to rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wyd ...

Czy sprzedaż usługi polegającej na założeniu stolarki budowlanej w budynku mieszkalnym z materiału własnego wykonawcy (okna, parapety, pianka montażowa, profile itp.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7% w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przedstawia poniżej swoje stanowisko w sprawie: Zgodnie z art. 146 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty budowlano – montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związan ...

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług).Czy nieodpłatne przekazywanie przez Urząd Miasta Lublin w ramach wykonywania zadań statutowych, materiałów promocyjnych i upominków okolicznościowych dotyczących reprezentacji i reklamy o wartości przekraczającej 50 zł, jest czynnością podlegającą ustawie o VAT, czy też na podstawie art.15 ust.6 Urząd Miasta nie jest podatnikiem w zakresie dokonywania tych czynności. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw Urząd Miasta przekazuje nieodpłatnie osobom trzecim różnego rodzaju materiały promocyjne oraz upominki okolicznościowe (np. upominki wręczane przez prezydenta zaproszonym gościom). W ocenie wnioskodawcy, opisane powyżej czynności nie są świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc z tytułu ich wykonywania Urząd Miasta nie powinien być podatnikiem podatku VAT, a czynności podlegać opodatkowaniu. Proszę o ustosunkowanie się do naszego stanowiska.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony znak Fn.II-0717/VAT-6/2004 z dn. 29.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 02.07.2004 r.) wyjaśniam, iż zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów ...

Generowanie strony w 7 ms