Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonywanie pracy

Czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ich własność samochodów, motocykli i rowerów wykorzystywanych w pracy może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy w związku z Waszym zapytaniem z dnia 2004.01.16 (wpływ 2004.01.19) nr Fn 0717-2/2004 informuje, co następuje: Wątpliwość Wasza dotyczy kwestii, czy wypłacany ekwiwalent za używanie przez pracowników stanowiących ...

dotyczy stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r. (uzupełnione w dniu 2.04.2004 r. i 15.04.2004 r. o opłatę skarbową i o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbo ...

Czy wartość napojów bezalkoholowych wydawanych pracownikom do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy (z wyjątkiem ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu) korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie w związku ze stwierdzeniem, iż pisemna informacja z dnia 03.03.2004 r. znak: US I/4/415-11/04, udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim Spółce Jawnej jest nieprawidłowa, dokonuje jej zmiany i wyjaśnia, co następuje: Wn ...

Czy spółka, która świadczy usługi w miastach, w których prowadzi biura terenowe oraz w innych miejscach, powinna wykazywać w załącznikach CIT-ST również takie gminy, na terenie których świadczy usługi, chociaż nie posiada biur terenowych?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 09.06.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Spółka otworzyła biura w w ...

Pytanie dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu sporządzania informacji CIT- ST służącej do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005 r. który wpłynął w dniu 23.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Czy wartość miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikowi za używanie przez niego do celów służbowych stałego łącza internetowego - stanowiącego jego własność - będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej we wniosku z dnia 27.04.2005 ...

Czy kwoty otrzymane przez pracownika w związku ze zwrotem przez zakład pracy kosztów poniesionych przez tego pracownika na służbowe rozmowy telefoniczne podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej we wniosku z dnia 31.03.2005 ...

Czy ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom z tytułu części lub całości kosztów zakupionych przez nich usług dostępu do Internetu podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę, że pracownicy wykorzystują łącze internetowe do celów służbowych, do wykonywania pracy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 12.04.2005 r. (data wpływu 14.04.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Sp ...

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr: L.dz.G.K/052/2005, złożonego w dniu 28.02.2005 r. (uzupełnio ...

Jak ujmować dla potrzeb informacji CIT-ST osoby, które świadczą pracę na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz ...

Generowanie strony w 20 ms