Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obrót wierzytelnościami

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów sądowych oraz podatku VAT rozliczonego uprzednio w deklaracji VAT-7.

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 2003 r., skierowane do Izby Skarbowej w Bydgoszczy i przesłane zgodnie z właściwością miejscową do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (wpływ do Urzędu 15 grudnia 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania w grudniu 2 ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U., Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje jak niżej: Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności ...

uzupełnić

W związku ze skierowanym zapytaniem czy cesja wierzytelności dokonana między dwoma firmami (podatnikami podatku od towarów i usług), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego s ...

W jakiej części wierzytelność /odpis aktualizujący/ - przy uznaniu nieściągalności wierzytelności za uprawdopodobnioną - stanowi koszt podatkowy, w przypadku wcześniejszego zwrotu części wierzytelności przez dłużnika oraz w jakiej części wierzytelność/odpis aktualizujący/ stanowi koszt podatkowy w przypadku jej sprzedaży za cenę niższą niż jej wartość, w tym także w sytuacji, w której cena sprzedaży przekracza wartość wierzytelności zarachowanej jako przychód?

Obowiązujące do 31 grudnia 2002 r. przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r Nr 54, poz.654 ze zm.), przewidywały w stosunku do wierzytelności zaliczonych uprzednio przez podatnika do przychodów należnych, że jeżeli zaistnieją przesłanki wskazujące na znaczne prawdopodobieństwo nieściągalności tych wierzytelności, to podatnik zgodnie z dysp ...

Jaka jest kwalifikacja, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodów oraz kosztów powstałych w związku ze sprzedażą wierzytelności?

Spółka sprzedaje nowe samochody oraz części do samochodów członkom sieci - (autoryzowanym dystrybutorom/dealerom) na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów. W ramach tych umów, cena za produkty kontraktowe płatna jest natychmiast, w całości i najpóźniej przy dostawie. Autoryzowani dystrybutorzy chcieliby korzystać przy zakupie z odroczonego terminu płatności. W związku z powyższym Spółka zawar ...

Dotyczy opodatkowania przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z wniesionym zapytaniem złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 11 grudnia 2003r. Zapytanie Pana dotyczy opodatkowania przychodów, o który ...

Zwolnienia przedmiotowe

W nawiązaniu do pisma z dnia 16.10.2003 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących podatku o czynności cywilnoprawnych od obrotu wierzytelnościami, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia że zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit "a" ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw ...

dotyczy stawki podatku VAT na usługi windykacji należności sklasyfikowane wg PKWiU 67.13.10-00.90

Dla ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na usługi opisane przez podatnika niezbędne jest ustalenie grupowania zgodnie z Klasyfikacją Usług obowiązującą w statystyce przed wprowadzeniem KWiU. W przedstawionej sprawie podatnik w zapytaniu wskazał symbol PKWiU świadczonej usługi (podobnie Urząd Statystyczny). W świetle powyższego nie można jednoznacznie wskazać prawidłowej stawki podatku VAT. Je ...

Czy zakup wierzytelności od podmiotu nie trudniącego się obrotem wierzytelnościami oraz sprzedaż wierzytelności przez podmiot zajmujacy się pośrednictwem finansowym na rzecz innego, dowolnego podmiotu podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) - w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają te czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu jej dokonania na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towar ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami wnosi zapytania o następującej treści: - Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatek związany z nabyciem wierzytelności w formie tzw. „pakietu”, tj. zakupu dokonanego na podstawie jednej umowy kupna – sprzedaży przenoszącej wartość łączną wierzytelności za określoną cenę nabycia, w skład której wchodzą należności od różnych podmiotów, traktując dany „pakiet” jako integralną całość, rozliczając przychody i koszty z nim związane bez podziału na poszczególne wchodzące w jej skład należności ? - Czy brak zapłaty za zakupioną wierzytelność w związku z odroczonym terminem płatności zawartym w umowie jej nabycia, umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności w związku z uzyskaniem przychodów ze sprzedaży tej wierzytelności, z uwzględnieniem postanowień art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? - Czy wydatki bezpośrednio związane z zakupem wierzytelności, takie jak: koszty postępowania sądowego, opłaty notarialne, sądowe i inne ściśle powiązane z zakupem, a następnie egzekucją danej wierzytelności, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach podobnych do pozostałych kosztów działalności firmy ? - Czy występuje podatek od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu wierzytelności od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu wierzytelnościami jak i od osoby nie prowadzącej działalności w tym zakresie ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.), tut. Urząd w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje:Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. ...

Generowanie strony w 3 ms